University of Oulu

Nepalilaisten aikuisten kokemuksia ja asenteiden muutostarinoita fyysisen kurituksen käytöstä

Saved in:
Author: Liukkonen, Ulla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.3 MB)
Pages: 64
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201512082263
Language: Finnish
Published: Oulu : U. Liukkonen, 2015
Publish Date: 2015-12-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jokikokko, Katri
Reviewer: Jokikokko, Katri
Lampinen, Johanna
Description:
Tutkimuksessa kuvataan nepalilaisten aikuisten kokemuksia fyysisestä kurituksesta, ja mitä he kasvattajina kertovat asenteidensa muuttumisesta vallitsevaan kasvatuskäytäntöön nähden. Tutkimus on narratiivinen. Aineisto muodostui kolmen nepalilaisen kasvattajan haastattelusta. Heistä jokainen oli joskus työskennellyt tai parhaillaan työskenteli lasten parissa. Tutkimuksen tavoitteena oli saada ymmärrystä siitä, millaisia kokemuksia haastateltavilla on ruumiillisesta kurituksesta ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että he eivät aikuisina ja kasvattajina suosi heidän kotimaassaan vallalla olevaa kurinpitomenetelmää. Tarkastelun teoreettisen viitekehyksen muodostaa Jack Mezirowin kehittämä transformatiivisen oppimisen teoria eli teoria uudistavasta oppimisesta. Transformatiivinen teoria pureutuu tilanteisiin, joissa yksilön siihenastinen tieto kyseenalaistuu ja hänen näkemyksensä osoittautuvat riittämättömiksi tai ristiriitaisiksi uuden tiedon kanssa. Tämän hämmentävän dilemman kohdatessaan yksilö ajautuu oppimisprosessiin, jonka tuloksena voi olla suuria muutoksia hänen näkemyksissään ja tavassaan tulkita maailmaa. Tutkimus fokusoitui erityisesti tunneulottuvuuteen sekä yhteisön ja vuorovaikutuksen merkitykseen oppimisessa. Tutkittavan ilmiön tulkinta on edellyttänyt varsin laajan Nepalissa vallitsevien arvojen, sosiaalisten rakenteiden ja uskonnollisten ulottuvuuksien tarkastelun. Lisäksi tutkimuksessa pohditaan myös ruumiillisen kurituksen käytäntöä ja laajuutta sekä vaikutuksia lapsiin. Tutkijan peilaa olemassa olevaan tutkimustietoon myös omia kokemuksiaan, joita on saanut työskennellessään nepalilaisissa kasvatusinstituutioissa. Tutkimuksen tulokset esiteltiin kahdella tapaa: jokaisen tutkittavan tarina kerrottiin ensin erikseen, minkä jälkeen nostettiin esiin kertomusten yhteisiä piirteitä. Tutkimuksen tuloksena todettiin tunteiden olevan keskeisessä osassa haastateltujen nepalilaisten muutostarinoissa. Fyysisen kurituksen näkeminen ja sen henkilökohtainen kokeminen ohjasi haastateltavien ajatuksia ja toimintaa uuteen, vaihtoehtoiseen suuntaan. Myös toisilla ihmisillä oli merkittävä osa tutkittavien ajattelun muuttumisessa. Tutkittavat myös pyrkivät vaikuttamaan toisten ihmisten asenteisiin ja käytänteisiin fyysisen kurituksen lopettamiseksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ulla Liukkonen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.