University of Oulu

Osaamisen kehittämisen motivaatiotekijät organisaation muutosprosessissa

Saved in:
Author: Hautamäki, Jaana1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201512082277
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Hautamäki, 2015
Publish Date: 2015-12-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hyvönen, Pirkko
Reviewer: Hyvönen, Pirkko
Laru, Jari
Description:
Eräässä teknologiateollisuuden alan yrityksessä haluttiin saada tietoa menossa olevien muutostilanteiden vaikutuksesta henkilöstöön. Kohdeyrityksen keskeisimpiä muutostilanteita ovat äskettäin tapahtunut osakeyhtiöittäminen ja massiiviset tuotantoympäristöön liittyvät investoinnit, joiden kautta nykyinen tuotantoprosessi uudistuu. Yrityksen muutosprosessia voidaan tukea osaamisen kehittämisellä, joten tavoitteeksi asetettiin työntekijöiden muutosvalmiuksien selvittäminen ja osaamisen riittävyyteen liittyvien käsitysten ja motivaatiotekijöiden kartoittaminen meneillään olevissa muutosprosesseissa. Koko henkilöstölle suunnatulla henkilöstökyselyllä selvitettiin osaamiseen kehittämistarpeita ja motivaatiotekijöitä sekä tarkasteltiin työntekijöiden valmiutta ja kykyä omaehtoiseen osaamisen kehittämiseen. Kyselyssä tarkasteltiin myös osaamisen palkitsemista ja työntekijöiden valmiuksia erilaisiin osaamisen kehittämisen pedagogisiin toteutusmalleihin. Henkilöstökyselyyn vastasi 80% (N=37) kohdeyrityksen henkilöstöstä. Teoreettisena viitekehyksenä tässä tutkimuksessa ovat työelämän ja organisaatiokulttuurien muutokset, ammatillisen kompetenssin kontekstisidonnaisuus, yksilön käsitys omasta minäpystyvyydestään ja tehtävien suoritusmotivaatioon liittyvä suoritusodotusarvoteoria. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta kohdeyrityksen vastaajien osaamisen kehittämisen tarpeiden kohdentuvan pääsääntöisesti omiin työtehtäviin liittyvän kompetenssin syventämiseen. Tarkimmin osaamisen kehittämistarpeensa osasivat määritellä ikäluokassa 30–39 olevat vastaajat. Tuotantoinvestointien aiheuttama vaikutus osaamisen kehittämistarpeisiin tunnistettiin, mutta osakeyhtiöittämisen vaikutuksia oman osaamisen kehittämiseen ei osattu arvioida. Oman osaamisen kehittämiseen motivoivat eniten omaan työtehtävään liittyvien tietojen ja taitojen kehittäminen sekä toive paremmasta palkasta. Lisääntyneen osaamisen odotettiin myös parantavan työllistymismahdollisuuksia. Vastanneita kiinnostivat eniten työn yhteydessä tapahtuva osaamisen kehittäminen ja ajankäytöllisesti osaamisen kehittämisen toivottiin tapahtuvan työaikana. Yrityksessä meneillään olevat muutokset koettiin myönteisenä ja muutosten odotettiin vaikuttavan myönteisesti kohdeyrityksen nykyisin toimintamalleihin. Suurin osa vastaajista toivoi, että osaamisen kehittäminen huomioitaisiin palkkauksessa. Tutkimuksesta saatavaa tietoa hyödynnetään kohdeyrityksen toimintamallien ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jaana Hautamäki, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.