University of Oulu

”Saako asennoitua näin tulevana opettajana?” : asenteet lastentarhanopettajan ja luokanopettajan yhteistyön lähtökohtana

Saved in:
Author: Naumanen, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201512082279
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Naumanen, 2015
Publish Date: 2015-12-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Salakka, Markku
Description:
Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli jo aikaisemmissakin tutkimuksissa huomiota saanut teema lastentarhanopettajan ja luokanopettajan yhteistyöstä. Tiedetään, että yhteistyö on lähes välttämätöntä varhaiskasvatukseen kuuluvan esiopetuksen ja perusopetukseen kuuluvan alkuopetuksen välillä lapsen suotuisan kasvun ja kehityksen tukemiseksi. Lastentarhanopettajalla ja luokanopettajalla on tärkeä rooli esi- ja alkuopetusikäisten lasten elämässä. Tämän vuoksi osa aikaisemmista tutkimustuloksista on huolestuttavia, sillä aikaa yhteistyölle ei löydetä. Tapaustutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisia asenteita lastentarhanopettajaopiskelijoilla ja luokanopettajaopiskelijoilla on heidän välistä yhteistyötä kohtaan. Tutkimuksella selvitetään millaiset asiat ohjaavat yhteistyöhön liittyviä asenteita, millaisia asenteita opiskelijoilla oli yhteistyötä kohtaan sekä millaisia haasteita ja mahdollisuuksia asenteet pitivät sisällään. Teoreettinen viitekehys rakentui kahdesta eri osasta: ensimmäinen osa käsitteli lähtökohtia lastentarhanopettajan ja luokanopettajan yhteistyölle ja toinen rakentui asenteista ja niiden rakentumisesta, asenteiden muodostumisesta ja asenteiden syntymiseen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksessa asenneväittämälomakkeella kerättiin tutkimuksen numeerinen aineisto asenteista ja teemahaastattelun avulla selvitettiin sanallinen ja tutkimuksen kannalta syvällisempi aineisto. Aineisto kerättiin keväällä 2015 kolmessa erilaisessa opettajaopiskelijaryhmässä. Haastatteluaineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla ja väittämälomake hyödyntäen osittain määrällisen tutkimuksen analyysitapaa. Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että opettajan pedagogista osaamista ja vallitsevia opetussuunnitelmia pidettiin tärkeinä yhteistyön ja syntyvien asenteiden lähtökohtina. Lähes jokainen opettajaopiskelija halusi tehdä yhteistyötä lastentarhanopettajan tai luokanopettajan kanssa. Opettajaopiskelijat kokivat, että koulutuksen vaikutus on suuri positiivisten ja erityisesti negatiivisten asenteiden synnyttäjänä ja asenteisiin vaikuttajana. Opettajaopiskelijat pitivät kahden eri opettajan välistä yhteistyötä haasteellisena, jossa luokanopettajan ja lastentarhanopettajan suhde ei ole tasa-arvoinen ja jolla on negatiivinen vaikutus asenteisiin. Ympäristö, tilat ja tilaratkaisut sekä ajan riittämättömyys vaikuttivat opettajaopiskelijoiden asenteisiin negatiivisesti. Yhteistyön moniammatillisuutta pidettiin oman ammatillisuuden kehitystekijänä, jonka vaikutus asennoitumiseen oli positiivinen. Tutkimuksen laatua ja luotettavuutta kuvaa kahden erilaisen aineistonkeruumenetelmän käyttäminen. Jokainen tapaus on käsitelty huolellisesti sekä aineistonkeruuvaiheessa että aineiston analysoinnissa. Ennen aineistonkeruuta tutkittavia informoitiin tutkimuksen kulusta ja tutkimuksen vapaaehtoisuudesta. Tällä tutkimuksella ei pyritty antamaan yleistävää tietoa, vaan jokainen tapaus on käsitelty omanaan, kuitenkin tarkastellen tapauksia rinnakkain. Tutkimus on antanut arvokasta tietoa mukana olleille opettajaopiskelijoille, mutta myös kentällä toimiville varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ammattilaisille.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Naumanen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.