University of Oulu

Maasto-opetus osana biologian ja maantieteen aineopetusta : tarkastelussa Oulun seudun koulut

Saved in:
Author: Savolainen, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.5 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201512082281
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Savolainen, 2015
Publish Date: 2015-12-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paasi, Anssi
Reviewer: Paasi, Anssi
Ridanpää, Juha
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena on käsitellä maasto-opetusta osana maantieteen ja biologian aineopetusta yläkouluissa ja lukioissa. Maasto-opetuksella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kaikkea luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvaa opetusta. Maasto-opetuksen tärkeyttä opetuksessa käsitellään ympäristökasvatuksen ja tutkivanoppimisen teoreettisen näkökulman kautta sekä opetussuunnitelmien painottamien monipuolisten oppimisympäristöjen kautta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten opettajat suhtautuvat maasto-opetuksen järjestämiseen ja paljonko he sitä järjestävät aineenopetuksessaan. Lisäksi tutkimus pyrkii selvittämään maasto-opetuksen järjestämiseen vaikuttavia tekijöitä ja maasto-opetuskohteita, joita opettajat käyttävät. Aineisto kerättiin kyselytutkimuksella Oulun seudun aineenopettajilta sähköisellä kyselylomakkeella. Kyselyyn tuli vastauksia 22 kappaletta. Vastaajat olivat pääosin vakituisessa työsuhteessa ja he olivat käyttäneet maasto-opetusta opetusmenetelmänä. Valtaosa vastanneista oli käyttänyt maasto-opetusta molempien opettavien aineiden opetuksessa. Lisäksi tutkielmaa varten teemahaastateltiin kolmea henkilöä kahdesta eri Oulun kaupungin toimipisteestä. He ovat osallistuneet maasto-opetuksen kehittämiseen omilla toimialoillaan. Tutkimuksen perusteella opettajat tiedostavat maasto-opetuksen hyödyt. Maasto-opetuksen järjestämisen helppous jakoi mielipiteitä, mutta jokainen vastaajista pystyi nimeämään sen järjestämiseen liittyviä haasteita. Haasteista korostuivat turvallisuuden takaaminen oppilaille, liikkuminen sopiviin kohteisiin ja aika. Tutkimuksen perusteella järjestettyjen maasto-opetuskertojen määrä on kokonaistuntimäärään vähäinen. Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma (2014) painottaa edellistä enemmän maasto-opetusta. Haastatellut toimitahot ovat huomanneet tämän ja erilaisia projekteja maasto-opetuksen lisäämiseen ja helpommin lähestyttävämmäksi saamisen on käynnissä. Näistä merkittävimpiä ovat materiaalinpankkien lisääminen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Savolainen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.