University of Oulu

”Oishan se ihanne jos joka luokalla olis oma erkkaope” : luokanopettajien ja erityisopettajien käsityksiä kolmiportaisen tuen mallista ja sen tuomasta yhteistyöstä

Saved in:
Author: Hooli, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 84
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201601151048
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Hooli, 2016
Publish Date: 2016-01-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Vilppola, Tuomo
Pinola, Timo
Description:
Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan luokanopettajien ja erityisopettajien käsityksiä kolmiportaisesta tuesta ja sen tuomasta yhteistyöstä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten luokanopettajien ja erityisopettajien työnkuva on muuttunut sekä minkälaista heidän välinen yhteistyö on tukiportaiden välillä. Lisäksi tarkastellaan luokanopettajien ja erityisopettajien mielipiteitä liittyen kolmiportaiseen tukeen. Vuonna 2010 tuli voimaan uudet lait, jotka muuttivat perusopetuksen järjestämisen periaatteita. Enää ei puhuta yleis- ja erityisopetuksesta vaan yhtenäisestä perusopetuksesta. Uudessa perusopetuksessa otettiin käyttöön kolmiportaisen tuen malli, joka rakentuu yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta. Lähtökohtana tukimallille on, että oppilaita tuetaan yksilöllisesti heti tuen tarpeen ilmaannuttua sekä tuen voimakkuutta vaihdellaan joustavasti tarpeiden mukaan. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan erityisopetuksen historiaa Suomessa ja sen muuttumista nykyiseen malliinsa. Viitekehyksessä käsitellään myös kolmiportaisen tuen mallin eri vaiheet sekä mallin tuomaa moniammatillista yhteistyötä. Teoreettinen viitekehys pohjautuu aiemmin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin, kirjallisuuteen, lakeihin ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Tämä tutkimus on laadullinen ja siinä käytetään fenomenografista lähestymistapaa. Tutkimus toteutettiin kahden eri kunnan luokanopettajia ja erityisopettajia haastatellen. Aineisto kerättiin puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla. Tutkimukseen osallistui kolme erityisopettajaa ja neljä luokanopettajaa. Aineiston analyysissa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tutkimuksen tulosten mukaan luokanopettajat ja erityisopettajat kokivat osittain heidän työnkuvansa muuttuneen. Luokanopettajat kokivat, että vaikka he ovat päävastuussa oppilaan tukemisesta, voivat he silti pyytää konsultoivaa apua erityisopettajalta. Erityisopettajat mainitsivat, että heidän työtehtäviä on lisätty ja mitään vanhaa ei ole otettu pois. Kaikki opettajat kokivat yhteistyön hyväksi, joskin se riippuu ihmisten henkilökemioiden kohtaamisesta. Tulokset eivät ole yleistettäviä, koska haastatteluihin osallistui vain kahden eri kunnan luokanopettajia ja erityisopettajia. Tutkimuksen tarkoituksena onkin antaa arvokasta tietoa liittyen kolmiportaiseen tukeen ja opettajien väliseen yhteistyöhön sen aikana.
see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Hooli, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.