University of Oulu

Luokanopettajien, erityisopettajien sekä kouluterveydenhoitajien käsityksiä alakouluikäisten lasten syömishäiriöistä

Saved in:
Author: Ylikotila, Anna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201601151049
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Ylikotila, 2016
Publish Date: 2016-01-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Vilppola, Tuomo
Reviewer: Vilppola, Tuomo
Pinola, Timo
Description:
Syömishäiriöt ajatellaan usein nuorten tyttöjen ja naisten sairauksina, mutta todellisuudessa ne vaivaavat myös lapsia. Syömishäiriöiden esiintyvyys on jatkuvassa kasvussa, vaikka lapsuudessa ne eivät vielä usein täytä tyypillisten syömishäiriöiden diagnoosia. Ongelmaan on kuitenkin puututtava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä se parantaa ennustetta tai jopa estää sairauden puhkeamisen. Syömishäiriöitä on tutkittu maassamme hyvin vähän, eikä etenkään alakouluikäisten syömishäiriöistä löydy tutkimuksia. Lapsi viettää koulussa useita tunteja päivästään, ja koulu voidaankin nähdä lapsen elämässä hyvin tärkeässä asemassa. Yksi koulun tehtävistä on terveyden edistäminen, jolloin turvallinen ja viihtyisä koulu voi parhaimmillaan olla ennaltaehkäisemässä lasten syömishäiriöiden syntyä. Tutkimukseni nostaa syömishäiriökeskustelun alakoulukontekstiin, selvittämällä koulun henkilökunnan käsityksiä ja kokemuksia aiheesta. Tutkimukseni on kvalitatiivinen tutkimus, jossa olen käyttänyt fenomenografista lähestymistapaa. Aineisto on kerätty keväällä 2015 Pohjois-Pohjanmaalla työskenteleviltä luokanopettajilta, erityisopettajilta sekä kouluterveydenhoitajilta. Se koostuu 33 henkilön kyselylomakkeen vastauksista, joita on tarkasteltu aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimukseni tarkoitus on selvittää millaisia kokemuksia ja käsityksiä luokanopettajilla, erityisopettajilla sekä terveydenhoitajilla on alakouluikäisten lasten syömishäiriöistä sekä syömisongelmista. Toinen tavoite on kartoittaa millaiset valmiudet heillä on omasta mielestään kohdata ja tunnistaa työssään syömishäiriöitä. Tutkimukseni tarkoitus on myös selvittää kouluyhteisön roolia syömishäiriöiden ennaltaehkäisyssä tai synnyssä. Tämä tutkimus viittaa hyvin vahvasti siihen, että luokanopettajien, erityisopettajien ja kouluterveydenhoitajien mukaan alakouluissa esiintyy syömiseen liittyviä ongelmia paljon. He myös kokevat ongelman olevan jatkuvassa kasvussa. Ongelmat ilmenevät heidän mukaansa monipuolisena oireiluna, kuten syömisen pelkona, syömättömyytenä, ylensyöntinä, oksenteluna, ruuan valikointina sekä pakonomaisena liikuntana. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt eivät kuitenkaan osaa määritellä onko kyseessä syömishäiriö vai ohimenevä syömisongelma. Tämän tutkimuksen mukaan ei ole mahdollisuutta sanoa, milloin kyseessä on syömishäiriö, syömisongelma vai lapsille tavanomainen nirsoilu. Pienen otannan vuoksi tutkimuksesta ei voi tehdä laajempia johtopäätöksiä, mutta tulokset vahvistavat kuitenkin aiempaa teoriaa lasten lisääntyneistä syömisongelmista.
see all

Eating disorders are often thought to be disorders affecting young girls and women, but in reality children are also afflicted by them. The incidence of eating disorders is constantly on the rise, although in childhood they often do not yet satisfy the diagnosis of typical eating disorders. The problem must, however, be addressed as early as possible, as early intervention can improve the prognosis or even prevent the outbreak of the illness. Eating disorders have been researched very little in Finland, no studies can be found on the eating disorders of children in primary school age in particular. The child spends many hours of his or her day at school, so the school can be thought to be in a highly important position in a child’s life. One of the functions of school is to promote health, whereby a safe and cosy school can at its best help to prevent the emergence of eating disorders in children. My study highlights the debate on eating disorders in the primary school context by examining the views and experiences of school staff on the issue. This is a qualitative study in which I have been using a phenomenographic approach. The data was gathered in the spring of 2015 among primary teachers, special education teachers and school nurses working in Northern Ostrobothnia. It consists of responses to an inquiry from 33 persons, subjected to data-driven content analysis. My study aims to find out what kind of experiences and views primary teachers, special education teachers and school nurses have about primary school-aged children’s eating disorders and eating problems. Another goal is to establish the abilities that the respondents think they have to encounter and identify eating disorders in their work. My study also aims at establishing the role of the school community in the prevention or emergence of eating disorders. This study suggests very strongly that there are lots of problems relating to eating in primary schools according to the primary teachers, special education teachers and school nurses. They also think that the problem is on the increase all the time. According to them, the problems are manifested in a variety of symptoms, such as fear of eating, failing to eat, eating excessively, vomiting, choosy attitudes to food, and a compulsive need to do physical exercise. The persons taking part in the study cannot, however, determine if an individual case is an eating disorder or a transient eating problem. Based on this study, it is impossible to tell whether a particular case is about an eating disorder, eating problem or pickiness typical of children. Due to the small size of the sample, it is not possible to make broader conclusions, but the results do confirm previous theories of increased eating problems among children.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anna Ylikotila, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.