University of Oulu

Opettaja oppimisen ilon mahdollistajana : tapaustutkimus lastentarhanopettajan ja kahden lapsen rakennusprojektista

Saved in:
Author: Lautamo, Simo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 66
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201601201066
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Lautamo, 2016
Publish Date: 2016-01-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyrönlampi, Taina
Reviewer: Tiilikka, Aila
Kyrönlampi, Taina
Description:
Tämä tutkielma on kvalitatiivinen tapaustutkimus, jonka empiirisenä aineistona toimivat lastentarhanopettajan ja kahden lapsen yhteinen videoitu lelun rakennusprojekti sekä tutkijan tutkimuspäiväkirja. Menetelmällisesti tutkimus perustuu aineistolähtöiseen grounded theory -lähestymistapaan, josta olen mukaillut tutkimukseeni sopivat analyysiprosessin askeleet. Tutkimuksen teorianmuodostuksessa on pyritty puhtaaseen aineistolähtöisyyteen, mutta kuitenkin samalla hyväksyen abduktiivinen tutkimusote, jonka mukaisesti tutkijalla on tiedostettuja tai tiedostamattomia taustaoletuksia tutkittavasta ilmiöstä. Tässä tutkielmassa taustaoletuksista muodostuneessa tutkimuksen johtoajatuksessa ei ollut kyse pitkälle hiotusta hypoteesista, vaan varsin epämääräisestä ja intuitiivisesta lastentarhanopettajan ammattitaitoon liittyvästä ajatuksesta. Tutkimustehtävänä oli selvittää opettajan toiminnan merkitystä lapsen oppimisen ilon syntymisessä sekä selvittää lapsen kognitiivisten taitojen kehittymisen tukemista rakennusprojektin avulla. Tutkimus osoitti, että lastentarhanopettajan toiminnalla on suuri merkitys lapsen oppimisen ilon syntymisessä. Tämän tutkimuksen mukaan siihen vaikuttavat hyvän lastentarhanopettajan asiantuntijuuden tietyt osat eli lapsen kasvun ja kehityksen tuntemus, pedagogisuus, oppimisympäristön rakentaminen sekä pedagoginen rakkaus. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta merkittävin tekijä on tutkijan oma osallistuminen tutkittavaan toimintaan. Grounded theory’n systemaattinen ja huolellisen tarkka luonne minimoi mahdolliset virhetulkinnat. Tutkimuksen teko on siten ollut tutkija-opettajalle reflektiivinen oppimiskokemus.
see all

Subjects:
Copyright information: © Simo Lautamo, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.