University of Oulu

Vesihyönteisten esiintymiseen vaikuttavat tekijät Tenojoen subarktisissa puroissa

Saved in:
Author: Savolainen, Riikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201601201069
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Savolainen, 2016
Publish Date: 2016-01-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hjort, Jan
Heino, Jani
Reviewer: Hjort, Jan
Heino, Jani
Description:
Vesihyönteiset ovat herkkiä ympäristöolojen vaihteluille ja niiden lajikoostumus kuvastaa vesistön tilaa ja sen muutosta. Tässä pro gradu-tutkielmassa selvitetään, mitkä ympäristötekijät vaikuttavat vesihyönteislajien esiintymiseen Tenojoen subarktisissa puroissa. Samalla tutkitaan, kuinka paljon nämä tekijät vaikuttavat lajien esiintymiseen ja onko vaikutuksen suunta positiivinen vai negatiivinen. Lisäksi tarkastellaan, vaikuttaako vesihyönteislajien ruumiinkoko niiden esiintymismallien selitysasteisiin. Hypoteesina on, että suurikokoisten vesihyönteislajien esiintyminen paremmin mallinnettavissa kuin pienikokoisten vesihyönteislajien. Aineistona on käytetty Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2012 keräämää pohjaeläin- ja ympäristömuuttuja-aineistoa 55 Tenojoen subarktisesta purosta. Vastemuuttujana käytetään 47 vesihyönteislajin binääristä esiintymistä puroissa. Selittävinä muuttujina toimivat kolmeen muuttujaryhmään, ilmasto-, paikallis- ja spatiaalimuuttujaryhmään jaetut muuttujat. Eri mittakaavaista alueellista vaihtelua kuvataan spatiaalimuuttujilla, jotka muodostetaan tutkimuspisteiden x- ja y-koordinaateista. Tilastollinen mallinnus tehtiin yleistetyn lineaarisen mallin ja variaation osituksen avulla. Jokaiselle 47 vesihyönteislajille tehtiin malli yleistetyn lineaarisen mallin avulla eteenpäin askeltavalla tavalla, BIC-arvoa (Bayesian Information Criterion) seuraten. Mallista saaduille muuttujaryhmille laskettiin korjatut selitysasteet, joiden avulla suoritettiin variaation ositus. Variaation osituksessa saatiin mallien kokonaisselitysasteiden lisäksi jokaisen muuttujaryhmän itsenäinen selitysosuus sekä muuttujaryhmien yhteiset selitysosuudet vesihyönteislajin esiintymiseen. Hyönteisten koon yhteyttä niiden esiintymisen selityskykyyn tarkasteltiin Kruskal-Wallisin testin avulla. Lisäksi vesihyönteisten kokoluokkia tarkasteltiin laatikko-jana- kuvaajista, jotka muodostettiin jokaiselle muuttujaryhmälle ja mallien kokonaisselitysosuudelle. Parhaiten vesihyönteislajien esiintymistä selittivät paikallismuuttujat, kun taas ilmastomuuttujat selittävät vähiten. Paikallismuuttujaryhmästä veden lämpötila tuli useimmiten vesihyönteisten esiintymismalleihin. Tämän lisäksi latvuksen peittävyys viiden metrin etäisyysvyöhykkeellä, uoman leveys sekä sammaleen ja erikokoisten kivien osuus pohjamateriaalista osoittautuivat tärkeiksi muuttujiksi. Ilmastomuuttujista vuoden keskilämpötila selitti vesihyönteislajien esiintymistä paremmin kuin heinäkuun keskilämpötila. Spatiaalimuuttujista malleihin tuli enemmän suuren kuin pienen mittakaavan vaihtelua kuvaavia muuttujia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Riikka Savolainen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.