University of Oulu

Pilvipalveluiden haavoittuvuudet laaS -palvelumuodossa

Saved in:
Author: Kerkelä, Joni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201601201070
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kerkelä, 2016
Publish Date: 2016-01-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Vesanen, Ari
Description:
Tässä työssä käydään läpi pilvipalveluiden “infrastructure as a service” eli IaaS-palvelumuodon keskeisiä haavoittuvuuksia. Haavoittuvuuksia tarkastellaan IaaS-palvelumuodon ulkoisten sekä sisäisten haavoittuvuuksien kautta. Ulkoiset haavoittuvuudet aiheutuvat erityisesti palvelun ulkopuolisten pahantahtoisten käyttäjien toiminnasta palvelua vastaan ja sisäiset haavoittuvuudet palvelun teknisestä toteutuksesta. Kyseisen aiheen tutkiminen on relevanttia, sillä IaaS-palvelut ovat laajasti käytetty palvelu, jonka suosio on edelleen nopeassa kasvussa. Palveluiden suosio johtuu niiden organisaatioiden tarpeisiin soveltuvista helposti käyttöön otettavista ja edullisista resursseista. Hyötyjen vastapainona ovat kuitenkin IaaS -palveluissa esiintyvät haavoittuvuudet, joiden huomioiminen on kriittistä haavoittuvuuksien vaikutusten vuoksi. Tutkimuskysymyksenä on mitkä ovat IaaS-palvelumuodon keskeiset ulkopuolisista hyökkäyksistä johtuvat haavoittuvuudet ja palvelun teknisestä toteutuksesta johtuvat sisäiset haavoittuvuudet. Tutkimuskysymyksen avulla työn aihe rajataan yleisimpiin haavoittuvuuslähteisiin IaaS-palvelumuodossa. IaaS-palveluita käsittelevä aiempi kirjallisuus tukee valitun rajauksen relanvanttiutta, sillä sen mukaan ulkopuolisista hyökkäyksistä johtuvat haavoittuvuudet ja palvelun teknisestä toteutuksesta johtuvat haavoittuvuudet kattavat suuren osan IaaS-palvelumuodon haavoittuvuuksista kokonaisuudessaan. Tutkimusmenetelmänä tutkielmassa käytetään käsitteellistä kirjallisuustutkimusta. Käsitteellisen kirjallisuustutkimuksen kautta työssä käydään läpi IaaS-palvelumuodon haavoittuvuuksia aiempaan kirjallisuuteen pohjautuen. Työn kirjallisuuskatsaukseen on pyritty keräämään lähdemateriaaliksi relevanteimpia tutkimusongelmaan liittyviä artikkeleita. Lähdemateriaalin relevanttius on pyritty varmistamaan käyttämällä tietojenkäsittelyn alan keskeisimpien julkaisujen artikkeleita sekä valitsemalla lähdemateriaaliksi tuoreimpia sekä eniten siteerattuja artikkeleita. Aiemman kirjallisuuden kautta käy ilmi, että pilvipalveluiden palvelumuodoista juuri IaaS -palvelumuoto on merkittävin, sillä se muodostaa pohjan PaaS- ja SaaS-palvelumuodoille sekä on organisaatioiden eniten käyttämä. Aiemman kirjallisuuden löydökset osoittavat, että IaaS-palvelumuodossa on erityisen runsaasti palvelun teknisestä toteutuksesta johtuvia haavoittuvuuksia sekä lukuisia palvelun ulkopuolisista hyökkäyksistä aiheutuvia haavoittuvuuksia. Työssä esiteltyjä teknisestä toteutuksesta johtuvia haavoittuvuuskategorioita ovat virtualisoinnista, pääsynvalvonnasta, API:sta sekä resurssienhallinnasta aiheutuvat haavoittuvuudet, joista jokaisella kategorialla on lukuisia yksittäisiä haavoittuvuusmuotoja. Palvelun ulkopuolisista hyökkäyksistä johtuvia haavoittuvuuskategorioita ovat puolestaan DDoS-hyökkäykset, injektiohyökkäykset sekä virtuaalikoneinstanssien hyväksikäyttö.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joni Kerkelä, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.