University of Oulu

Viraalimarkkinointi yrityksen markkinointiviestintäkeinona

Saved in:
Author: Marjelund, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201602041123
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Marjelund, 2016
Publish Date: 2016-02-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten yritykset voivat hyödyntää viraalimarkkinointia markkinointiviestinnässään. Suurin osa viraalimarkkinointia käsittelevästä kirjallisuudesta on keskittynyt kuluttajien motivaatioiden ja käyttäytymisen tutkimiseen markkinointiviestin jakamisessa, joten on tarvetta viraalimarkkinoinnin tutkimukselle erityisesti yritysnäkökulmasta. Tässä tutkimuksessa viraalimarkkinointia lähestytään sen kokonaisvaltaisen prosessin kannalta, jossa pyritään ottamaan huomioon viraalimarkkinoinnin käyttöön liittyvät merkittävät piirteet ja tekijät, jotka yritysten tulee huomioida käyttäessään sitä markkinoinnissaan. Aihe on myös entistä ajankohtaisempi, koska markkinointi siirtyy yhä enenevissä määrin sosiaaliseen mediaan. Työn teoreettinen viitekehys on jaoteltu tutkimuksen tutkimuskysymysten mukaan. Siinä selvennetään viraalimarkkinoinnin käsite, sen suhde yrityksen muihin markkinointiviestintäkeinoihin, sen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet sekä sen tavoitteet ja niiden seuranta. Teoriaosuus perustuu aiempaan akateemiseen kirjallisuuteen viraalimarkkinoinnista. Tutkimuksen tutkimusote on kvalitatiivinen ja se on toteutettu tapaustutkimuksena. Tapausyritys on oululainen mainostoimisto, joka on erikoistunut kokonaisvaltaisiin sosiaalisen median ratkaisuihin. Empirian keruu on toteutettu puolistrukturoidulla teemahaastattelulla haastattelemalla yrityksen kahta työntekijää. Tutkimuksen tulosten perusteella viraalimarkkinointi voidaan nähdä varteenotettavan markkinointiviestinnän keinona yrityksille. Sillä on useita etuja perinteisiin markkinoinnin keinoihin verrattuna, joita ovat esimerkiksi alhaiset kustannukset, luotettavuus sekä leviämisnopeus. Haasteina viraalimarkkinoinnissa on kuitenkin kontrollin puute sekä epävarmuus markkinointiviestin leviämisestä. Viraalimarkkinointi voidaan nähdä yrityksen muita markkinoinnin keinoja tukevaksi, tai jopa koko yrityksen markkinointia ohjaavaksi strategiaksi. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää viraalimarkkinointistrategioiden suunnittelussa. Tulokset osoittavat, millaisia tekijöitä yritysten tulee ottaa huomioon viraalikampanjoiden suunnittelussa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Marjelund, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.