University of Oulu

Moniammatillinen yhteistyö suuhygienistien ja kotihoidon työntekijöiden arvioimana

Saved in:
Author: Mikkonen, Susanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201602061141
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Mikkonen, 2016
Publish Date: 2016-02-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kaakinen, Pirjo
Reviewer: Elo, Satu
Kaakinen, Pirjo
Description:
Väestö ikääntyy ja hampaallisten ikäihmisten määrä kasvaa. Ikäihmisten kotona asuminen on nyky-yhteiskunnassamme tavoite ja heidän kotihoidon tarve on kasvussa. Ikäihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kotona asumista tukee suuhygienistien ja kotihoidon työntekijöiden moniammatillinen yhteistyö. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli kuvailla kotihoidon työntekijöiden ja suuhygienistien arvioita moniammatillisesta yhteistyöstä ikäihmisen kotihoidossa. Tutkimus toteutettiin keskisuuressa sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä, käyttäen eläytymismenetelmää. Aineisto kerättiin suuhygienisteiltä (n= 6) ja kotihoidon työntekijöiltä (n= 12). Analyysimenetelmänä on käytetty induktiivista analyysiä. Tutkimustulosten mukaan moniammatillinen yhteistyö koetaan uuden oppimisen mahdollistajana ja vahvaa esimiestyötä vaativana toimintana. Toiminnan puutteellinen etukäteissuunnittelu ja ikäihmisten sekä työntekijöiden inhimilliset tekijät voivat olla moniammatillista yhteistyötä estäviä tekijöitä. Moniammattilisen yhteistyön onnistuminen vaatii henkilöstön voimavarojen ja osaamisen kartoittamista, vuorovaikutuksellista yhteistyötä ja toiminnan suunnittelua. Moniammatillisuus on haasteellinen, monivivahteinen ja tilannekohtainen käsite ja moniammatillinen yhteistyö vaatii vahvaa esimiestyötä ja tilanteen seurantaa. Onnistuessaan moniammatillinen yhteistyö on ammattiosaamista laajentavaa, potilaan parempaa, vuorovaikutuksellista hoitoa lisäävää toimintaa.
see all

Our population is aging and the number of elderly who still have their own teeth is increasing. Our present-day society aims at having the elderly living at their homes and the need for home care is on the rise. Multiprofessional collaboration of dental hygienists and professional home carers within home care supports the comprehensive wellbeing of the elderly and their living in their homes. The purpose of this study was to describe the home care professionals’ and dental hygienists’ assessment of the multiprofessional collaboration within the home care of the elderly. The study was conducted in a medium sized federation of municipalities with joint social work and healthcare, using the method of empathy-based stories. Material was collected from 6 oral hygienists and 12 home care professionals. Inductive analysis was used as the method of analysis. According to the study results multiprofessional collaboration is seen as an activity that enables new learning and demands strong management. Insufficient pre-planning of work and human factors of both the elderly and the professionals may prevent multiprofessional collaboration. Successful multiprofessional collaboration demands mapping of staff resources and their skills, interactive cooperation and planning of activities. Multiprofessionalism is a challenging, eclectic and situation-specific concept and multi-professional collaboration demands strong managerial leadership and situation monitoring. When successful, multiprofessional collaboration broadens professional skills and adds to improved, interactive care of the patient.
see all

Subjects:
Copyright information: © Susanna Mikkonen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.