University of Oulu

Alkuopetusikäisen oppilaan koulunkäynnin ja tavoitteellisen taitoluisteluharrastuksen yhdistäminen opettajan kokemana

Saved in:
Author: Hirvelä, Nina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 90
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201602121182
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Hirvelä, 2016
Publish Date: 2016-02-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Takalo, Susanna
Heikkinen, Hannu
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten tavoitteellisen urheiluharrastuksen ja koulunkäynnin yhdistäminen onnistuu alkuopetusikäisellä oppilaalla opettajan kokemana. Urheiluharrastuksia lähestyttiin varhaisen erikoistumisen lajin, taitoluistelun avulla. Koulun ja tavoitteellisen taitoluisteluharrastuksen yhdistämistä tarkasteltiin kouluvalmiuksien ja erityisesti sosioemotionaalisten taitojen näkökulmasta. Lisäksi tarkasteltiin urheiluharrastuksen taustalla vaikuttavia asioita, oppilaan opettajaa ja vanhempia. Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että vanhemmat ovat tärkeässä roolissa lapsensa liikuntatilanteiden mahdollistajina sekä urheilun ja harrastamisen tukijoina. Opettajan merkitys lapsen elämässä voi olla moninainen. Erityisesti alkuopetusvaiheessa opettaja on suuri esikuva oppilailleen. Tutkimusten mukaan suomalaiset oppilaat kuitenkin kokevat opettajan etäisenä. Tutkimusaineisto kerättiin tammikuussa 2015 teemahaastattelemalla viittä toisen luokan opettajaa, joiden alkuopetusluokalla opiskeli taitoluistelua tavoitteellisesti kilparyhmässä harrastava tyttö. Haastatteluaineiston analyysi mukaili teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tutkimuksessa vastattiin tutkimuskysymyksiin: 1) Millaisia taustatekijöitä ilmenee opettajien kertomana koulunkäynnin ja tavoitteelliseen harrastuksen yhdistämiseen liittyen? 2) Millaisia käsityksiä luokanopettajilla on tavoitteellisen urheiluharrastuksen vaikutuksista sosioemotionaalisiin taitoihin koulussa? Neljä haastatelluista opettajista koki urheiluharrastukset hyvinä asioina, eikä tavoitteellinen taitoluisteluharrastus ollut vaikuttanut heidän luokkansa oppilaan kohdalla negatiivisesti koulunkäyntiin. Nämä neljää opettajaa tunsivat lajin vaatimukset hyvin. Vanhempien rooli korostui koulutyön ja harrastamisen tukemisessa. Sosioemotionaaliset valmiudet jakaantuivat aineiston perusteella tunteiden ilmaisemistaitoon, ryhmässä toimimiskykyyn ja sosiaalisiin taitoihin sekä oppilaan motivaatioon. Neljä opettajista koki luokkansa taitoluistelijan sosioemotionaalisten valmiuksien olevan hyvällä tasolla. Yksi haastatelluista poikkesi muusta aineistosta. Opettaja koki tavoitteellisen urheiluharrastuksen vaikuttavan negatiivisesti sekä koulunkäyntiin että muutenkin lapsen elämään. Lisäksi opettajan lajituntemus oli haastatelluista opettajista heikoin. Tulokset tukevat aiempia tutkimuksia siltä osin, että opettaja–oppilas-suhteella on merkitystä opettajan tekemään arvioon lapsesta. Tämä tutkimus tukee aiempia tutkimuksia myös siltä osin, että urheiluharrastuksilla on potentiaalia vaikuttaa sosioemotionaalisten valmiuksien kehittymiseen. Opettajan lajituntemus ja aito kiinnostus oppilaan vapaa-ajan harrastuksista tukee tavoitteellisen urheiluharrastuksen ja koulunkäynnin yhdistämistä alkuopetusvaiheessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Nina Hirvelä, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.