University of Oulu

”Se riippuu vaan siitä ketä sielä koulussa on” : kuudes- ja kahdeksasluokkalaisten näkemyksiä hyvästä oppimisympäristöstä

Saved in:
Author: Mentilä, Anriikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 83
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201602121183
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Mentilä, 2016
Publish Date: 2016-02-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pyhältö, Kirsi
Reviewer: Lanas, Maija-Liisa
Pyhältö, Kirsi
Description:
Suomalaisten oppilaiden kouluviihtyvyys on hyvistä oppimistuloksista huolimatta kansainvälisessä vertailussa heikohkoa. Tässä tutkimuksessa kartoitetaan oppilaiden näkökulmia heille hyvän koulun saavuttamiseksi. Koulua tarkastellaan ensisijaisesti monitahoisena oppimisympäristönä, jonka ulottuvuudet tässä tutkimuksessa ovat sosiaalinen, pedagoginen ja fyysinen oppimisympäristö. Tutkimuksessa käytetty aineisto on kerätty vuonna 2011 osana laajempaa Oppiminen, toimijuus ja pedagoginen hyvinvointi -tutkimushanketta (Pietarinen, Pyhältö & Soini 2011). Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina ryhmähaastatteluina, joihin osallistui yhteensä 161 oppilasta kolmesta eri suomalaisesta peruskoulusta. Haastattelut analysoitiin käyttämällä laadullista sisällönanalyysiä. Aineisto analysoitiin hyödyntäen induktiivis-deduktiivista analyysistrategiaa. Oppilaat antoivat suurimman painoarvon sosiaaliselle oppimisympäristölle mielekkään kouluympäristön rakentajana. Sosiaalisen oppimisympäristön opettaja–oppilassuhde ja oppilaiden väliset vertaissuhteet muodostivat merkityksellisimmän tekijän oppilaiden koulukokemuksen muodostumisessa. Oppilaat korostivat erityisesti koulukiusaamiseen puuttumisen sekä opettajan vuorovaikutustaitojen merkitystä. Myös laadukas pedagogiikka lähtien yksittäisen opettajan toiminnasta ja ulottuen koko koulun tai jopa koulujärjestelmän toimintaan nähtiin tärkeäksi. Samanaikaisesti oppilaat painottivat fyysisen oppimisympäristön merkitystä verrattain vähän. Kaikki oppimisympäristön ulottuvuudet huomioiden oppilaat nostivat opettajan sosiaalisen ja pedagogisen toiminnan keskeisimmäksi oppimisympäristön hyvyyttä sääteleväksi tekijäksi. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että oppilaiden kannalta mielekkään kouluympäristön rakentamisessa tulisi ensisijaisesti keskittyä laadukkaaseen vuorovaikutukseen sekä opettajan ja oppilaan välillä että oppilaiden vertaissuhteissa. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota pedagogisten käytäntöjen kehittämiseen. Oppilaiden kannalta mielekäs oppimisympäristö vaatii opettajilta vuorovaikutusosaamista ja monipuolista, oppilaita osallistavaa ja aktivoivaa pedagogiikkaa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anriikka Mentilä, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.