University of Oulu

Tyttöjen kokemuksia ratsastusharrastuksesta : fenomenologinen tutkimus harrastusyhteisön arvoista

Saved in:
Author: Kiurujoki, Katja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201602121184
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Kiurujoki, 2016
Publish Date: 2016-02-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Reviewer: Pinola, Timo
Alanko, Anu
Description:
Tutkielmassa keskitytään ratsastusta harrastavien tyttöjen kokemuksiin ratsastuskouluyhteisöstä, ja siihen on haastateltu neljää ratsastusta harrastavaa 11–16-vuotiasta tyttöä, joiden kokemuksia on analysoitu fenomenologisin menetelmin. Tutkimuskysymyksinä on selvittää, millaisia arvoja ratsastuskouluyhteisöstä löytyy ja minkälaisissa tilanteissa ne ilmenevät ja näkyvät nuoren toiminnassa. Harrastusten parissa tapahtuu informaalia oppimista, jolloin nuori omaksuu harrastuksista omaan toimintaansa lajitaitojen lisäksi erilaisia arvoja ja ihanteita. Informaali oppiminen voi olla nuorelle merkityksellisempää kuin koulussa tapahtuva formaali oppiminen. Informaalilla oppimisella on merkitystä muun muassa nuoren identiteetinrakennusprosessissa. Arvot ohjaavat ihmisen toimintaa vaikuttaen muun muassa siihen, mitä ihminen elämältään tavoittelee. Yhteisössä vallitsevat arvot sanelevat yhteisön ja siinä vaikuttavien ihmisten toimintaa. Arvoista voidaan erottaa erilaiset arvostukset, jotka ovat arvoja henkilökohtaisempia, yksilökohtaisia merkityksiä sisältäviä asioita. Yhteisön lisäksi myös ympäröivä kulttuuri vaikuttaa siihen, minkälaiset arvot ohjaavat ensisijaisesti toimintaamme. Nuoret omaksuvat ja ottavat erilaisia arvoja vastaan perheensä lisäksi ympäröivästä kulttuurista, koulusta ja vapaa-ajan toiminnasta. Postmodernissa yhteiskunnassa arvot ovat muuttuneet yhteisökeskeisistä yksilökeskeisempiin. Niissä korostuu yksilön oman valinnan ja toiminnan merkitys elämäänsä ohjaavien arvojen valinnassa. Ratsastuskoulu on yhteisönä monipuolinen ja pitää sisällään muutakin kuin pelkän ratsastustunneilla käymisen. Ratsastuskouluyhteisössä harrastaa monenikäisiä hevosista kiinnostuneita ihmisiä. Valtaosa ratsastuksen harrastajista on tyttöjä ja naisia, joten myös ratsastuskoulu yhteisönä on naisvaltainen. Myös tähän tutkielmaan haastatellut nuoret ovat tyttöjä. Ratsastuskoulu toimii tyttöjen omana paikkana, jossa he voivat toimia keskenään tyttöporukoissa ja rakentaa omaa toimintakulttuuriaan erossa perheestä ja koulusta. Tähän tutkielmaan tehdyissä haastatteluissa selvisi, että ratsastuskoulussa on erilaisia käytänteitä, jotka ohjaavat harrastajien toimintaa. Käytänteiden noudattamista säätelevät erilaiset arvot, yhteisten arvojen noudattaminen kertoo yhteisöllisyydestä ja sitoo harrastajia toisiinsa. Tässä tutkielmassa saatujen kokemusten ja aikaisemman tutkimuskirjallisuuden perusteella merkittävimpiä arvoja ratsastuskouluyhteisössä ovat hevosmiestaidot ja hevosen kunnioittaminen, jotka vaikuttavat kaikkeen toimintaan tallilla ja ovat yhteydessä myös yksilön asemaan ratsastuskoulun hierarkiassa. Ratsastuskouluyhteisössä on siis näiden tyttöjen kokemusten havaittavissa harrastusyhteisöille tyypillistä informaalia oppimista ja erilaisten arvojen omaksumista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Katja Kiurujoki, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.