University of Oulu

Ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaidot tasogeometriassa : opetuskokeilu van Hielen opetusmenetelmän mukaan

Saved in:
Author: Koivusaari, Kirsi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 70
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201602161198
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Koivusaari, 2016
Publish Date: 2016-02-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Laru, Jari
Reviewer: Sarenius, Vesa-Matti
Laru, Jari
Description:

Tiivistelmä

Työelämässä ja jatko-opinnoissa tarvittavia taitoja ovat esimerkiksi ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaidot. Joillakin tutkintoon valmistuneista opiskelijoista on puutetta näissä taidoissa. Ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaidot ovat tulevaisuuden taitoja, joita tässä tutkielmassa tarkastellaan tasogeometrian opettamisen yhteydessä. Pro gradu -tutkielman tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa van Hielen opetusmenetelmää hyödyntävä matematiikan opetuskokonaisuus tasogeometrian alueella. Tutkielman tehtävänä oli selvittää van Hielen opetusmenetelmän ja tulevaisuuden taitojen välistä yhteyttä.

Osana tutkielmaa pidettiin van Hielen opetusmenetelmän mukainen opetuskokeilu alkuopetusluokassa. Tutkielmassa selvitettiin, miten van Hielen opetusmenetelmä tukee ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoja sekä sitä, miten ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaidot näkyvät van Hielen opetusmenetelmässä käytännössä.

Teoreettisessa viitekehyksessä perehdytään aluksi ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoihin. Nämä ovat tutkielman yläkäsitteinä eli ne liittyvät muihin teoreettisessa viitekehyksessä esitettyihin asioihin oleellisesti. Teoreettisessa viitekehyksessä esitellään lisäksi van Hielen teoria ja opetusmenetelmä, luodaan katsaus alakoulussa 1.8.2016 voimaan astuviin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin tulevaisuuden taitojen ja tasogeometrian osalta 1.–2. luokilla sekä tasogeometriaan.

Tutkielman empiirinen osuus eli opetuskokeilu on luonteeltaan etnografinen toimintatutkimus. Opetuskokeilu van Hielen opetusmenetelmän mukaisesti ajoittui helmi-maaliskuulle keväällä 2015. Tutkimuksen osallistujina olivat ensimmäisen luokan oppilaat (N=24) ja se toteutettiin neljänä noin viikon välein pidettyinä opetuskertoina. Pidetyt opetuskerrat suunniteltiin ja toteutettiin van Hielen opetusmenetelmän mukaisesti ja ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaidot näkyivät tavoitteissa ja opetusmenetelmän sisällä aktiviteettien valinnassa. Van Hielen opetusmenetelmään kuuluu tutkivan kyselyn, suunnatun orientoitumisen, tarkentamisen, vapaan orientoitumisen ja kokoamisen vaiheet, jotka käytiin opetuksessa läpi joka kerralla opetusmenetelmän mukaisesti. Opetuksessa huomioitiin alkuopetuksen näkökulma ja oppilaiden aiempi osaaminen, mikä tarkoitti opetuksen konkreettisuutta ja oppilaiden kiinnostuksen herättämistä muun muassa leikillisyyden ja tutkimisen avulla. Aineistonkeruumenetelminä käytettiin videointia ja havainnointia. Aineiston analyysi toteutettiin teorialähtöisenä analyysinä käyttäen apuna Nvivo-ohjelmaa.

Tulosten mukaan van Hielen opetusmenetelmän mukainen opetus tukee ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitojen oppimista. Van Hielen opetusmenetelmällä ja ongelmanratkaisutaidoilla on selkeä yhteys: Strukturoidut eli yksinkertaiset ongelmat sopivat hyvin suunnatun orientoitumisen tehtäviksi ja ei-strukturoidut eli monimutkaisemmat ja avoimet ongelmat vapaan orientoitumisen tehtäviksi. Ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaidot esiintyivät useimmiten samassa yhteydessä, joten samat aktiviteetit kehittivät molempia taitoja. Opetuskokeilun perusteella ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaidot kehittyivät eniten opetusmenetelmän vapaan orientoitumisen vaiheessa, mutta kehitystä tapahtui myös suunnatun orientoitumisen ja tarkentamisen vaiheissa. Ongelmanratkaisua tapahtui yhtä paljon kaikissa yhteistyöluokan alaluokissa, joten pari- ja ryhmätyöskentely ovat yhtä hyviä työskentelymuotoja opetusmenetelmän sisällä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kirsi Koivusaari, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.