University of Oulu

Likimäärän ilmaisimet natiivi- ja oppijansuomessa : lekseemien lähes ja melkein kollokaattitarkastelu

Saved in:
Author: Kukkonen, Virpi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201602161202
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Kukkonen, 2016
Publish Date: 2016-02-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tarkastelen likimäärän ilmaisua natiivi- ja oppijansuomessa. Kuvaan ensin Ison suomen kieliopin ja Kielitoimiston sanakirjan avulla, kuinka suomen kielessä ilmaistaan likimäärää. Tutkin sitten sitä, kuinka suomea ulkomaisissa yliopistoissa vieraana kielenään opiskelevat onnistuvat tämän kielen piirteen käytössä. Keskityn astemääritteenä toimivien likimäärän ilmaisimien lähes ja melkein vierussanatarkasteluun. Teen havaintoja myös siitä, millaisten muottien tai klustereiden osaksi lähes ja melkein asettuvat. Käytän apunani WordSmith Tools -ohjelmistopaketin kollokaatti- ja klusterilistauksia. Tutkimukseni on korpuspohjainen. Natiiviaineistona on alkusuomen (nk. supisuomen) osakorpus Joensuun yliopiston kansainvälisen viestinnän laitoksen vuosina 1997–2001 kokoamasta Käännössuomen korpuksesta. Oppijankielen aineistona on Kansainvälinen oppijansuomen korpus, ICLFI (International Corpus of Learner Finnish), jota on alettu koostaa 2007 Oulun yliopiston ja neljän muun yliopiston yhteishankkeessa. Analyysin perusteella suomenoppijat hallitsevat harvempia likimäärän ilmaisimia kuin natiivit. Heiltä puuttuvat esimerkiksi kielteiset -kAAn-liitteiset ilmaisimet (läheskään). Suomenoppijoiden yleisimmin käyttämät likimäärän ilmaisimet ovat samoja kuin natiivienkin yleisimmin käyttämät. Vierussanoista yleisintä, kvanttoripronominia kaikki, oppijat käyttävät molempien havaintoyksiköitteni määrittämänä yhtä varioivasti kuin natiivit. Kun verrataan natiivi- ja oppijanaineistoja keskenään tai kun tehdään vertailua saman aineiston sisällä, melkein ja lähes saavat yhteisiksi vierussanakollokaatteikseen KAIKKI, JOKAINEN, MAHDOTON ja koko. Klusteroitumisessa lekseemin melkein suhteen natiiveilla ja oppijoilla esiintyi yhtenevää käyttöä, kuten melkein joka päivä. Muottitarkastelu jäi lekseemin lähes osalta viitteelliseksi, sillä sen esiintymiä ICLFIssä oli vähän. Pääsääntöisesti oppijat onnistuvat astemääritekäytössä. Epätyypillisyyksistä huomattavimpana pidän kollokointia kieltoon. Epätyypillisiltä vaikuttivat oppijoilla myös sellaiset lauseet, joissa natiivi olisi määritteen melkein sijaan valinnut partikkelin melko. Semanttisesti tämän kollokaattitarkastelun pohjalta voisi lähteä tarkastelemaan lekseemien melkein ja lähes kotekstissa edustuvia merkitysryhmiä, samoin kuin havaintoyksiköiden synonyymisyyden astetta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Virpi Kukkonen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.