University of Oulu

Opettajan rooli välittävän ja toimivan oppimisympäristön luomisessa sekä ylläpitämisessä

Saved in:
Author: Rydman, Satu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201602261249
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Rydman, 2016
Publish Date: 2016-02-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Työssäni tutkin kirjallisuuden ja aiemman tutkimuksen kautta oppimisympäristön käsitettä ja opettajan roolia oppimisympäristön rakentajana. Opettajan rooli on muuttunut pelkästä tietoa tarjoavasta tahosta enemmän oppilaita ohjailevaksi tekijäksi, joka ei anna pelkästään valmiita vastauksia. Tärkeäksi on noussut yhteisöllinen oppiminen ja asioista keskustelu, kannustavan ja keskustelevuutta tukevan ilmapiirin merkitys oppimiselle nähdään merkityksellisenä seikkana. Aiempi tutkimus aiheesta on osoittanut, että luokan sisällä esiintyvissä suhteissa, niin oppilaiden kesken, kuin opettajan ja oppilaan välillä tärkeää on muiden huomioiminen ja toisista välittäminen, yhteinen päätösten teko sekä toimimattomien rakenteiden muuttaminen yhdessä. Keskustelun tärkeys nähtiin myös oleellisena: opettajan tulee uskaltaa keskustella oppilaiden kanssa myös hankalammista aiheista. Myös toisessa tutkimuksessa olennaiseksi nousi opettajan hyvä kommunikointikyky ja sen välittäminen oppilaille. Lämmin, keskusteleva ja kannustava ympäristö tarjoaa oppilaille hyvät mahdollisuudet terveen itsekuvan luomiseen sekä valmiuksia itseilmaisuun ja ongelmanratkaisuun. Psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön toimivuus nousi näiden kahden tutkimuksen pohjalta tärkeiksi elementeiksi hyvää oppimisympäristöä ajatellessa, kummassakaan tutkimuksessa ei varsinaisesti pureuduttu oppimisympäristöjen fyysisiin ominaisuuksiin ja sen vaikutuksiin oppimisessa. Olen jonkin verran nähnyt uutisointia aiheeseen liittyen, luokkahuoneiden erilaisista järjestelyistä ja myös oppiaineisiin liittyvästä kyseenalaistamisesta. Pro gradu -tutkiemassani tulen tutkimaan enemmän fyysisen oppimisympäristön vaikutuksia oppilaiden oppimiseen, sillä minua kiinnostaa perinteisestä luokkahuoneesta poikkeavasti rakennettujen oppimisympäristöjen vaikutus oppilaiden viihtyvyyttä sekä oppimista ajatellen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Satu Rydman, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.