University of Oulu

Käytöshäiriöisiä oppilaita tukevat interventiot alakoulussa

Saved in:
Author: Tiittanen, Vilma-Riikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201602261252
Language: Finnish
Published: Oulu : V.-R. Tiittanen, 2016
Publish Date: 2016-02-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää millaisia interventioita on olemassa alakouluikäisille oppilaille, joilla on käytöshäiriö. Interventiot ovat väliintulokeinoja, joiden tavoitteena on ehkäistä ongelmien kärjistymistä ja oppilaiden siirtämistä pysyvästi erityisen tuen piiriin. Lisäksi halutaan selvittää, mitä yhteistä näiden interventioiden toimintatavoissa on. Näin pyritään muodostamaan kuva siitä, millaiset interventiot auttavat juuri käytöshäiriöisiä oppilaita. Tavoitteena on myös tuottaa konkreettisia työkaluja haastavasti käyttäytyvien oppilaiden kanssa työskenteleville. Aihe valikoitui, koska käytöshäiriöt ovat ehkä jopa yleisimpiä lasten psyykkisiä häiriöitä. Koulussa menestymisellä on suuri merkitys sille, miten käytöshäiriöisten lasten elämä tulee kulkemaan. Vakavat lapsuuden käytöshäiriöt ovat nimittäin yhteydessä moniin aikuisiän ongelmiin, kuten esimerkiksi päihteiden väärinkäyttöön. Inkluusio eli kaikille yhteisen koulun tavoittelu on pinnalla koulutuspolitiikassa ja erityisen tuen piirissäkin olevat oppilaat pyritään integroimaan yleisopetukseen. Käytöshäiriöisten oppilaiden integrointi on kuitenkin haastavaa, joten heitä tukevista keinoista tarvitaan kokoavaa tutkimusta. Tutkielma on kirjallisuuskatsaus, johon on etsitty tietoa kotimaisista ja ulkomaisista tietokannoista. Kirjallisuuskatsauksessa löytyi paljon interventiomenetelmiä alakouluun, mutta kokonaisvaltaisia juuri käytöshäiriöisesti oirehtiviin oppilaisiin kohdistettuja vain muutamia. Tutkielmaan valittiin joukosta tarkempaan käsittelyyn kaksi tutkitusti toimivaa ohjelmaa: Incredible Years eli Ihmeelliset vuodet ja Coping Power. Nämä valittiin kolmen yhdysvaltalaisen interventioita sisältävän rekisterin arvostelujen perusteella. Molemmat ohjelmat ovat kokonaisvaltaisia varhain puuttuvia interventioita, jotka voidaan toteuttaa pienryhmässä tai koko luokan tasolla. Ohjelmat kestävät vähintään yhden lukuvuoden ja tuokioita on viikoittain. Käsiteltäviä teemoja ovat sosiaaliset ja tunnetaidot, vertaissuhteissa toimiminen, tavoitteiden asettaminen, ongelmanratkaisustrategiat, vihanhallintamenetelmät, itsehillinnän kehittäminen, sekä akateemisten ja kouluvalmiuksien parantaminen. Näiden teemojen harjoittelu tukee lasta kokonaisvaltaisesti. Lisäksi ohjelmiin kuuluu vanhemmille suunnatut osiot, jolloin käytöshäiriön riskitekijöitä voidaan vähentää myös kotiympäristössä. Tutkielman tuloksia ei voida yleistää laajasti, koska vain kahta interventiomallia tutkittiin. Tuloksia toimintamalleista voi kuitenkin soveltaa käytännön työhön. Jatkotutkimuksena voisi tehdä muun muassa vielä laajempaa kokoavaa tutkimusta samasta aiheesta, tutkia eri interventio-ohjelmien soveltuvuutta esimerkiksi Suomeen, tai kehittää aivan uuden intervention.
see all

Subjects:
Copyright information: © Vilma-Riikka Tiittanen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.