University of Oulu

Kultur och dess undervisning : kulturella belägg i läroboksserier i svenska och franska

Saved in:
Author: Tiittanen, Sanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Nordic Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201603041266
Language: Swedish
Published: Oulu : S. Tiittanen, 2016
Publish Date: 2016-03-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lepistö, Kirsi
Reviewer: Rossi, Paula
Lepistö, Kirsi
Description:
I denna pro gradu-avhandling undersöks kulturella drag i läroboksserier i svenska och franska. Det studeras hurdana kulturella drag böckerna innehåller och antalet kulturella belägg räknas. Som material används bokserien Magnet samt bokserien Voilà!. Bokserierna jämförs med varandra samt det undersöks om böckerna presenterar kulturella drag på ett stereotypiskt sätt. Med hjälp av kursbeskrivningar utredas om böckernas innehåll motsvarar krav som nämns i läroplansgrunderna. Avhandlingens metod är huvudsakligen kvalitativ och belägg presenteras i vissa kategorier. Undersökningen har kvantitativa drag, eftersom antalet kulturella belägg räknas. Avhandlingen kan även betraktas som en kontrastiv innehållsanalys, eftersom två bokserier jämförs med varandra. Resultatet är att bokserien Magnet innehåller mer kulturella belägg än bokserien Voilà!. Det finns inte några stora skillnader mellan antalet belägg som hittades i bokserierna, utan båda bokserier presenterar kultur på ett mångsidigt sätt. Kategorin Geografi innehåller mest kulturella belägg i båda böckerna medan hänvisningar till idrott och traditioner förekom mindre ofta. Både Magnet och Voilà! presenterar kultur på ett neutralt sätt, men böckerna innehåller några stereotyper. Avhandlingens forskningsresultat kan utnyttjas när nya läroboksserier planeras. Genom att jämföra antalet belägg mellan olika kategorier är det möjligt att tillägga information gällande teman som inte behandlas tillräckligt mycket samt utelämna stereotypiska hänvisningar. På basis av resultaten kan nya läroboksserier utvecklas så att de motsvarar bättre krav som nämns i läroplansgrunderna för gymnasiet.
see all

Tässä tutkielmassa tutkitaan kulttuurisia piirteitä ruotsin ja ranskan lukiokirjoissa. Tutkimus keskittyy siihen, millaisia kulttuurisia piirteitä kirjat sisältävät, minkä lisäksi löydösten määrä lasketaan. Tutkimusmateriaalina käytetään kirjasarjoja nimeltään Magnet ja Voilà!. Kirjasarjoja verrataan toisiinsa, ja tutkitaan esittelevätkö ne kulttuuria stereotyyppisesti. Kurssikuvausten avulla otetaan selvää siitä, vastaako kirjojen sisältö opetussuunnitelman perusteissa nimettyjä vaatimuksia. Tutkielmassa käytettävä tutkimusmenetelmä on pääosin laadullinen, ja löydökset esitellään omissa kategorioissaan. Tutkimuksessa on myös kvantitatiivisia piirteitä, sillä kulttuuristen löydösten määrä lasketaan. Lisäksi tutkimus voidaan katsoa kontrastiiviseksi sisällönanalyysiksi, sillä kahta eri kirjasarjaa vertaillaan keskenään. Tutkimuksen tulos on, että kirjasarja Magnet sisältää enemmän kulttuurisia löydöksiä kuin kirjasarja Voilà!. Kirjojen löydösten lukumäärässä ei ole havaittavissa suurta eroa, vaan molemmat kirjasarjoista tuovat kulttuurin esiin monipuolisesti. Kategoria Maantiede sisältää eniten löydöksiä, kun taas urheilu ja perinteet saavat vähemmän huomiota kirjoissa. Sekä Magnet että Voilà! esittelevät kulttuuria neutraalilla tavalla, vaikkakin molemmat kirjasarjat sisältävät joitain stereotyyppejä. Tutkielman tuloksia voidaan hyödyntää uusia oppikirjasarjoja suunnitellessa. Vertaamalla löydösten määrää eri kategorioiden välillä on mahdollista lisätä tietoa aiheista, joita ei käsitellä tarpeeksi kirjoissa, sekä jättää pois stereotyyppisiä viittauksia. Tutkimustulosten perusteella uusia oppikirjasarjoja voidaan kehittää siten, että ne vastaavat paremmin lukion opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä vaatimuksia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna Tiittanen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.