University of Oulu

Ammatti-identiteetti ja osaaminen tieteellisissä kirjastoissa

Saved in:
Author: Ylisuutari, Marisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.1 MB)
Pages: 81
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201603041269
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Ylisuutari, 2016
Publish Date: 2016-03-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kortelainen, Terttu
Reviewer: Kortelainen, Terttu
Hirvonen, Noora
Description:
Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on tieteellisissä kirjastoissa työskentelevien kirjastoammattilaisten ammatti-identiteetti ja osaaminen. Aiheen tutkiminen on perusteltua työelämän ja kirjastoalan jatkuvien muutosten vuoksi. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisena tieteellisten kirjastojen työntekijät kokevat ammatti-identiteettinsä ja oman osaamisensa suhteessa työntehtäviinsä. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kahdeksaa yliopistokirjastossa tai erikoiskirjastossa työskentelevää henkilöä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Haastatteluista saatu aineisto analysoitiin teoriaohjaavasti. Ammatti-identiteettiä lähestyttiin aiemmissa tutkimuksissa esille tulleiden osa-alueiden kautta. Tutkittavia osa-alueita tässä tutkimuksessa olivat koulutus (Stenström 1993; Olesen 2001; Kirpal 2004), ammatillinen historia (Kirpal 2004), työ ja työorganisaation merkitys (Öhlén & Segesten 1998, Kirpal 2004; Eteläpelto 2007), ammatissa tapahtuneet muutokset (Öhlén & Segesten 1998; Ibarra 1999; Olesen 2001; Eteläpelto 2007) ja työstä saatava palaute (Ibarra 1999; Pratt, Rockmann & Kaufmann 2006). Tuloksen perusteella työntekijöiden osaamisessa ei ilmennyt merkittäviä puutteita ja sen koettiin olevan riittävää työtehtävien suorittamiseen. Työtehtävien kannalta tärkeimpänä taitoina pidettiin aihealaosaamista ja varsinkin yliopistokirjastoissa tieteen ja tutkimuksen ymmärtämistä. Kirjastoalalla tapahtuneiden suurten muutosten myötä jatkuvaa oppimista ja alan kehityksessä mukana pysymistä pidettiin tärkeinä taitoina. Suurena muutoksena pidettiin tietotekniikan kehitystä, joka vaikutti kirjaston kokoelmiin, kirjastoammattilaisen rooliin tiedonhakijana, asiakaskontaktin muuttumiseen ja tietoteknisten taitojen merkityksen kasvuun. Kirjasto-organisaatioissa oli myös tapahtunut muutoksia. Toimipisteiden ja henkilökunnan määrä oli vähentynyt, minkä vuoksi työtehtävissä ja työmäärässä oli tapahtunut muutoksia. Työstä saatiin pääasiassa positiivista palautetta, mutta palautetta ei koettu merkittäväksi ammatti-identiteetin osa-alueeksi, koska työ tieteellisessä kirjastossa on itsenäistä ja oma osaaminen työtehtäviin miellettiin vahvaksi. Haastateltavien ammatti-identiteetissä oli nähtävissä sitoutumista työhön, joka näkyi pitkänä työurana ja haluna kehittää omaa työtään sekä pysyä mukana sen muutoksissa. Ammatillisen historian ja koulutuksen vaikutus näkyi sekä ammatti-identiteetissä että osaamisessa. Kirjastoalalle oli usein päädytty jonkin muun ammatin kautta ja aiemmista opinnoista koettiin olevan hyötyä kirjastotyössä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Marisa Ylisuutari, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.