University of Oulu

Konstruktivistinen tiedonkäsitys, oppimiskäsitys ja pedagogiikka

Saved in:
Author: Halmkrona, Esa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201603051278
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Halmkrona, 2016
Publish Date: 2016-03-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Niin kutsuttu konstruktivistinen paradigma on vaikuttanut ihmistieteiden kentässä laajalti ainakin 1970-luvulta alkaen. Erityisen mielenkiintoisesti se näyttäytyy kasvatustieteissä, jossa teorian ja käytännön välisen jännitteen voidaan nähdä läpäisevän koko tutkimuskentän. Konstruktivismi kasvatustieteissä on edelleen ajankohtainen puheenaihe niin teoreettisella tasolla kuin esimerkiksi opettajankoulutuksen ja opetussuunnitelmien käytännön sisällöissä. Tätä sinänsä laajaa ja monialaista ilmiötä ei useinkaan eritellä mielestäni tarpeeksi, jolloin sen tausta, ominaisuudet ja seuraukset jäävät usein epäselviksi. Kandidaatintutkielmassani erittelen konstruktivismin ulottuvuuksia kasvatustieteiden kentässä. Tutkielmani aluksi lähestyn konstruktivismia kasvatustieteissä sen filosofisen taustan kautta, jonka jälkeen analysoin oppimisteoreettista konstruktivismia ja lopulta konstruktivismia kasvatuksessa. Osoitan konstruktivistisen filosofian juuret Immanuelin Kantin transsendentaalisessa idealismissa, joka taas voidaan nähdä eräänlaisena ratkaisuna filosofiseen empirismi-rationalismi -kiistaan. Kantin tietoteoriassa ulkoiset objektit suodattuvat aina yksilöllisen havaintoprosessin lävitse, eikä objektia itsessään voida koskaan saavuttaa puhtaana. Konstruktivistinen ontologia perustuu pitkälti tähän samaan ajatukseen, sisältäen kuitenkin useita erivahvuisia muotoiluja. Radikaaleimmillaan konstruktivistinen ontologia kieltää ulkoisen todellisuuden kokonaan, pehmeämmät muodot taas sallivat jonkinasteiset pysyvät, objektiiviset rakenteet. Oppimisteoreettinen konstruktivismi tavataan jakaa yksilö- ja sosiokonstruktivistisiin suuntauksiin. Näitä yhdistävänä piirteenä voidaan nähdä behavioristisen oppimiskäsityksen kritiikki. Yksilökonstruktivistisessa oppimisenteoriassa eli kognitiivisessa konstruktivismissa korostuvat yksilön omat tietorakenteet sekä niiden mukautuminen ja muuntuminen. Sosiokonstruktivismi taas korostaa tiedon rakentumista sosiaalisesti sosiaalisissa viitekehyksissä sekä jaettuja merkityksiä. Konstruktivismin pedagogisia seurauksia erittelen niin yksittäisen opetustapahtuman, opetussuunnitelmien kuin koko koulutusjärjestelmänkin tasolla. Esimerkiksi opettajan rooli nähdään konstruktivistissa suuntauksissa huomattavan erilaisena kuin perinteisessä kasvatustyössä. Esittelen myös konstruktivistisen pedagogiikan kritiikkiä, jossa korostuu erityisesti paradigman sisäinen hajanaisuus. Pohdintaosiossa liitän tämän hajanaisuuden osaksi tieteen ja kasvatuskentän postmodernisoitumista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Esa Halmkrona, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.