University of Oulu

Ammatillinen välittäminen opettaja-oppilassuhteessa : miesluokanopettajien kertomuksia välittämisestä

Saved in:
Author: Ahonen, Jaana1; Klasila, Heidi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201603111296
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Ahonen; H. Klasila, 2016
Publish Date: 2016-03-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lanas, Maija-Liisa
Reviewer: Lanas, Maija-Liisa
Juutinen, Jaana
Description:

Tiivistelmä

Pro gradumme aiheena on miesopettajan välittäminen opettaja-oppilassuhteessa alakoulukontekstissa. Aiemmassa tutkimuksessa välittämistä on määritelty hyvin naisvaltaisesti ja stereotypisoivalla tavalla sukupuolta korostavaksi. Valitsimme tutkimuksemme osallistujiksi miesopettajat, koska heidän ääntään on kuultu vähän välittämisen tutkimuksessa. Tutkimuksemme pääkäsitteenä on välittäminen, jonka ajattelemme olevan yksi rakkauden ilmenemismuoto.

Tutkimuskysymyksemme on 1. Mitä miesopettajat kertovat välittämisestä opettaja-oppilassuhteessa?. Tähän kysymykseen etsimme vastauksen narratiivisen tutkimuksen keinoin. Narratiivisuus ei pyri yleistettävään totuuteen, vaan tarjoaa tietoa. Tutkimusaineiston muodostaa kolme kerronnallista haastattelua, joista yksi pohjautuu ennakkoon tehtyyn kirjoitelmaan. Haastattelimme kolmea pohjoissuomalaista miesopettajaa, joiden haastatteluissa käytimme puolistrukturoitua haastattelumenetelmää. Analysoimme tutkimusaineistomme teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla.

Miesopettajien kertomuksista saimme tulokseksi, että välittäminen opettajan työssä on pakollinen valinta sekä osa ammattitaitoa. Lisäksi he kertoivat välittämisen ilmenemisestä käytännössä. Opettajat ajattelivat tehneensä valinnan välittävän suhteen rakentamisesta jo ammatin valitessaan. Kertomusten mukaan opettajalla on velvollisuus välittää oppilaistaan ja olla kiinnostunut heidän asioistaan. Hänen täytyy tuntea oppilaansa, jotta hän voi välittää oppilaistaan ja osoittaa välittämistään heidän tarpeidensa mukaan. Välittäminen ei synny itsestään vaan se vaatii pitkäjänteistä työtä. Opettajan työssä välittäminen ilmenee käytännössä oppilaiden yksilöllisenä kohtaamisena, keskusteluilla heidän kanssaan sekä arkisena huolenpitona. Opettajien kertomuksissa välittämiseen liittyy myös haasteita. Välittävässä opettaja-oppilassuhteessa myös oppilailla on aktiivinen rooli.

Miesopettajat kertoivat välittämisen olevan osa heidän työtään. He kertoivat voivansa välittää omalla persoonallaan. Välittämisen määritteleminen naisellisena ominaisuutena ja toimintana rajoittaa välittämisen näkemistä osana opettajan ammattitaitoa. Sukupuolet erottelevasta välittämisen määritelmästä tulee pyrkiä kohti ammatillisen välittämisen käsitettä. Kasvatuksen mahdollistumiseksi jokaisen opettajan on tärkeä luoda ammatillinen välittävä suhde oppilaidensa kanssa, sillä se on perustana opettajan työlle. Ammatillista välittämistä raamittavat perusopetuslaki, valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä ammattieettiset ohjeet, mutta se ei kuitenkaan vaadi opettajalta tietynlaisia ominaisuuksia tai tapoja.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jaana Ahonen; Heidi Klasila, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.