University of Oulu

”Musiikki on aine, jossa kaikki kukat saavat kukkia” : musiikinopettajien ja tukea tarvitsevien oppilaiden kohtaaminen musiikintunneilla

Saved in:
Author: Palovaara, Kerttuli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 131
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201603111299
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Palovaara, 2016
Publish Date: 2016-03-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ojala, Juha
Reviewer: Kielinen, Marko
Ojala, Juha
Description:
Pro gradu -tutkielmani käsittelee musiikinopettajien ja tukea tarvitsevien oppilaiden kohtaamista opettajan näkökulmasta vuonna 2011 voimaan tulleen perusopetuslainmuutoksen jälkeen. Lakimuutoksen tarkoituksena oli edistää inkluusiota ottamalla käyttöön kolmiportaisen tuen, varhaisen tuen ja lähikoulun periaatteet. Käytännössä lakimuutos tarkoittaa, että yhä useampi oppimisessaan tukea tarvitseva oppilas opiskelee alusta asti oman alueensa koulussa tavallisella luokalla ja saa yleisopetuksessa kaiken tarvitsemansa tuen. Tuen tarve pyritään havaitsemaan mahdollisimman varhain ja tukea tarjotaan kolmiportaisen tuen käytäntöjä noudattaen. Kolme tukimuotoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki, joiden mukaisesti tukea voidaan lisätä tai vähentää oppilaan tarpeen mukaan. Lakimuutos koskee kaikkia opettajia, myös musiikinopettajia, joten nyt viisi vuotta lakimuutoksen jälkeen on syytä tarkastella, millä tavoin lakimuutos näkyy musiikinopettajien työssä ja kuinka opettajat ovat sitä käytännössä toteuttaneet. Lähestyin aihetta musiikinopettajille suunnatulla, touko–syyskuussa 2015 toteuttamallani kyselyllä, jonka avulla pyrin selvittämään, kuinka opettajat ovat kohdanneet tukea tarvitsevia oppilaita viimeisen viiden vuoden aikana. Olen etsinyt vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: millä tavoin oppilaiden tuen tarve on ilmennyt musiikintunneilla, mitä tukimuotoja musiikinopettajat ovat käyttäneet oppilaiden tukemisessa, millaista tukea musiikinopettajat ovat kaivanneet oppilaiden tukemisessa, millaiset edellytykset koulutus on antanut tukea tarvitsevien oppilaiden kohtaamiseen ja millaista lisäkoulutusta musiikinopettajat toivoisivat. Kyselyyni vastasi 29 musiikinopettajaa tai musiikkia opettavaa luokanopettajaa. Aineistoni perusteella voidaan sanoa, että musiikinopettajat kohtaavat toistuvasti työssään tukea tarvitsevia oppilaita ja tarvitsevat apua muilta ammattilaisilta tukeen liittyen. Yleisiä oppimisen vaikeuksia ovat tarkkaavaisuushäiriö, lukivaikeus, tunne-elämän häiriö, autismin kirjo ja hahmotusvaikeus. Vastaajien käytössä olevia tukimuotoja ovat oppimistyylien tukeminen, opetusjärjestelyt, yhteistyö, tuen kohdistaminen ja kolmiportainen tuki sekä positiivisen ilmapiirin luominen. Oppilaiden tukemiseen opettajat toivovat erityisesti toimivaa tiedonkulkua, ajatusten vaihtoa, toista aikuista oppitunneille, tukimateriaaleja sekä koulutusta tukea tarvitsevien oppilaiden kohtaamisesta. Tutkielmassani olen keskittynyt tarkastelemaan opettajien ja oppilaiden toimintaa kokemusten sijaan, joten jatkotutkimuksessa olisi mielenkiintoista tutustua tarkemmin opettajien kokemuksiin kolmiportaisen tuen toteuttamisesta ja tukea tarvitsevien oppilaiden kohtaamisesta. Aihetta olisi perusteltua tutkia myös oppilaan näkökulmasta tarkastellen esimerkiksi sitä, miten oppilaat ovat kokeneet tuen saamisen ja millaista tukea he toivoisivat jatkossa saavansa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kerttuli Palovaara, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.