University of Oulu

”Ja nyt hypätään suoraan ensimmäiseen koulupäivään” : esi- ja alkuopetusikäisten lasten koulukäsityksiä lasten omissa saduissa

Saved in:
Author: Matkaselkä, Tanja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Pages: 109
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201603111300
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Matkaselkä, 2016
Publish Date: 2016-03-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyrönlampi, Taina
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Puroila, Anna-Maija
Description:
Koulun aloittamista on tutkittu Suomessa, mutta näissä tutkimuksissa ei ole juurikaan huomioitu lasten näkökulmaa. Jokaisella lapsella on ainutkertaisia ja tärkeitä mielipiteitä ja käsityksiä koulumaailmasta. Lasta osallistavalla menetelmällä tämä hiljainen tieto tuodaan esiin. Tutkimukseni on kvalitatiivinen tutkimus, jonka tavoitteena on saada uutta ymmärrystä siitä, (1) Millaisia koulukäsityksiä esi- ja alkuopetusikäisten lasten omissa saduista nousee esiin sekä (2) Millaisia toiveita lapset esittävät koulua kohtaan. Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan lapsuutta tutkimuksen kohteena, johon koko tutkimus pohjautuu. Lapsen maailmaan tutustutaan ensin osallisuuden kautta, josta yksi toimintamalli on sadutusmenetelmä. Lapsen koulun aloittamisen nivelvaiheeseen liittyviä kehityshaasteita tuodaan esiin erilaisten kontekstien kohdatessa siirryttäessä esiopetuksesta perusopetukseen. Tutkielman metodologisena lähtökohtana on kerronnallisen ja lapsinäkökulmaisen tutkimuksen yhdistelmä, joka mahdollistaa lapsen äänen kuulemisen. Aineisto kerättiin kolmelta esi- ja alkuopetusikäiseltä lapselta sadutusmenetelmän avulla muutamalla sadutuskerralla. Lapsi sai kertoa haluamiaan kouluaiheisia satuja sekä piirtää sadun unelmien koulustaan. Sadut kirjattiin juuri sellaisina ylös kuin ne kerrottiin. Analyysin lähtökohtana käytetään narratiivien analyysiä, jolloin huomio kohdennetaan satujen luokitteluun teemojen pohjalta. Tutkimustulosten mukaan koulu näyttäytyy ensinnäkin hyvin realistiselta, fyysisen ympäristön kuvailuna, jossa oli mukana myös mielikuvitusta. Toiseksi koulun arki tulee esiin siellä tapahtuvan toiminnan ja osallistumisen kautta oppituntien ja yhteisten retkien muodossa. Kolmanneksi koulumaailmaan kuuluu kaverien ja ystävien läsnäolo. Unelmat koulua kohtaan toivat esiin vapauden tematiikkaa, toiveita fyysisen ympäristön värikkyydestä sekä herkkuja osana koulun arkea. Eettiset lähtökohdat seuraavat tutkimuksen jokaista vaihetta. Tutkijana teen tulkintani lapsen saduista. Tutkimuksessa käsittellään kolmen lapsen koulusatuja, joten tutkimustulokset ovat yksilöllisiä ja ainutkertaisia. Tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä muiden lasten satuihin. Ne auttavat kuitenkin tiedostamaan lasten näkemyksiä, joita voi hyödyntää esi- ja alkuopetuksen arjessa sekä siirtymävaiheissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tanja Matkaselkä, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.