University of Oulu

Oppimisen sosiaalisesti jaettu säätely

Saved in:
Author: Silvola, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201603191338
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Silvola, 2016
Publish Date: 2016-03-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä opinnäytetyö on kirjallisuuskatsaus oppimisen sosiaalisesti jaetusta säätelystä. Työn tarkoituksena on selvittää, mitä on oppimisen sosiaalisesti jaettu säätely ja millaisia muita käsitteitä oppimisen sosiaalisesta säätelystä käytetään. Lisäksi työssä kuvataan, mitä on yhteisöllinen oppiminen, sillä se luo usein kontekstin niille tilanteille, jossa oppimisen sosiaalisesti jaettua säätelyä voidaan havaita. Yhteisöllinen oppiminen on tilanne, jossa oppijat ratkaisevat yhdessä jaettua ongelmaa tai muodostavat ymmärrystä jostakin asiasta. Siinä oppijoilla on tasvertainen rooli toisiinsa nähden. Oppimisen sosiaalisen säätelyn kannalta tärkeää yhteisöllisessä oppimisessa on yhteisöllinen tiedonrakentelu ja tavoitteellinen, koordinoitu toiminta yhteisen ongelman ratkaisemiseksi. Oppimisen itsesäätelyssä yksilö adaptoi omaa toimintaansa suhteessa ympäristöön. Tarkoituksena on, että oppija kehittää oppimistaitojaan yhä tehokkaammiksi ja toimivimmiksi suunnittelun, tavoitteenasettelun, toiminnan tarkkailun ja arvioinnin avulla. Oppimisen sosiaalisesti jaettu (Socially Shared Regulation of Learning) on osa yhteisöllisen oppimisen prosessia. Siinä oppijat säätelevät jaetusti oppimisprosessiaan, jonka tavoitteena on yhteisöllinen tuotos. Oppijat säätelevät jaetusti metakognitiota, kognitiota, motivaatiota, sosio-emotionaalista toimintaansa. Säätelytoiminta on järjestelmällistä ja tavoitteellista. Yhdessä säätely (Co-regulation) on oppimisen sosiaalista säätelyä, jossa oppijan itsesäätelytaidot kehittyvät vuorovaikutuksen avulla. se on ajoittaista toimintaa jonka tavoitteena on yksilön taitojen kehittyminen kehittyvässä vuorovaikutuksessa. Yhdessä säätelyssä toimivat yleensä oppija ja häntä taitavampi yksilö, mutta myös muut toimijajoukot ovat tässä mahdollisia. Muita oppimisen sosiaalisesta säätelystä käytettyjä termejä kirjallisuudessa olivat oppimisen sosiaalisesti jaettu metakognitiivinen säätely, toisen säätely (other regulation), yksilöiden välinen oppimisen säätely (interpersonal regulation of learning), itsesäätely sosiaalisessa ympäristössä (self-in-social-setting regulation), sosiaalinen säätely ja jaettu säätely.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Silvola, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.