University of Oulu

Dutch translations of character names in Harry Potter and the Philosopher’s Stone

Saved in:
Author: Brockman, Suvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 80
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201604071409
Language: English
Published: Oulu : S. Brockman, 2016
Publish Date: 2016-04-28
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kärkkäinen, Elise
Reviewer: Kärkkäinen, Elise
Virtaluoto, Jenni
Description:
The topic of the thesis is the Dutch translations of character names in Harry Potter and the Philosopher’s Stone, which is a story about how Harry Potter discovers the magical world after spending the first 11 years of his life in the ordinary, non-magical world. The book has been translated by Wiebe Buddingh’. There are altogether 112 characters in the novel, all of which have been included because effort has been made to create and translate each name. The purpose of the study was to investigate the translation of the names into the Dutch language: how they have been translated exactly and how they compare with translations into other languages. The analysis has been conducted through a careful reading of the names. The origin of the target text names was briefly examined and compared with the source text names to discover the method of translation, after which the names were categorised based on what method has been used to translate them. The categories used in this paper are the ones used by Davies (2003), who analysed culture-specific items in the Harry Potter novels. The categories are preservation, addition, omission, globalisation, localisation, transformation and creation. After analysing each name individually, an overview of the translation was formed and the results of the analysis were discussed in the context of each category. The overview also included discussion on the translation in the framework of relevant translation theories introduced in the theoretical background section. Even though I have studied Dutch for some years, I am not yet fluent in it, which is why any problems or difficulties deducting the meaning of the name were solved by consulting a native speaker of Dutch. It was found that preservation was used the most, which is probably due to the closeness of the Dutch and English cultures. Transformation was also quite common and the new names were often linked to the personality of the character or the spelling of the original name. The names were fairly descriptive and unambiguous. The analysis also revealed that there has been a shift towards the Dutch culture because of the way localisation was used: very strange names were changed into more familiar ones and some English names into Dutch ones. Overall, the level of associations in the names was less difficult than in the source text, which indicates that the target audience has been limited to children. This is probably so because it is an extremely challenging task to translate all aspects of names into another language. An unexpected finding was that the Dutch and German translations appear to be different regarding the names despite the similarities in the cultures. On the other hand, the Finnish names in the novel seemed to be translated in a relatively similar manner compared to the Dutch names. Further studies could investigate the names in the other novels of the series, and perhaps the studies could also include other culture-specific items in addition to character names.
see all

Tutkielman aihe on hahmojen nimien hollanninkieliset käännökset teoksessa Harry Potter and the Philosopher’s Stone, joka on kertomus siitä, kuinka Harry Potter löytää taikamaailman vietettyään elämänsä tavallisessa maailmassa 11-vuotiaaksi asti. Hollanninkielisen käännöksen on tehnyt Wiebe Buddingh’. Romaanissa on kaiken yhteensä 112 hahmoa, ja tutkielmassa on tarkasteltu kaikkia, koska jokaisen nimen luomiseen ja kääntämiseen on nähty vaivaa. Tutkielman tarkoitus oli tutkia nimien käännöksiä hollannin kielelle: miten ne on käännetty tarkalleen ja mitä selviää, kun hollanninkielisiä nimiä verrataan muunkielisiin nimiin. Nimet on analysoitu tarkastelemalla nimiä huolellisesti. Kohdekielisten nimien alkuperät on selvitetty ja niitä on verrattu lähdekielen nimiin, jotta saadaan selville kääntämismetodi. Sen jälkeen nimet on jaettu kategorioihin kääntämismetodin perustella. Tässä tutkielmassa on käytetty samoja kategroioita kuin Davies (2003), joka tutki kulttuurisidonnaisia elementtejä Harry Potter -kirjoissa. Kategoriat ovat seuraavat: säilyttäminen, lisäys, poistaminen, globalisointi, lokalisointi, transformaatio ja luominen. Yksittäisten nimien analyysin jälkeen käännöksistä muodostettiin yleiskatsaus, jossa analyysin tulokset käydään läpi kategoria kerrallaan. Yleiskatsaus sisältää myös pohdintaa käännökseen liittyvistä käännösteorioista, jotka esitellään tutkielman teoriaosiossa. Vaikka olen opiskellut hollantia muutamia vuosia, en osaa sitä vielä sujuvasti, ja siksi tutkimuksessa on konsultoitu hollantia äidinkielenään puhuvaa henkilöä, jotta nimien tulkinnassa vastaantulevat epäselvyydet on saatu ratkaistua. Tutkimuksen tuloksista selviää, että säilyttämistä on käytetty kaikkein eniten, mikä johtunee siitä, että Hollannin ja Englannin kulttuurit ovat jokseenkin samanlaisia. Transfromaatio oli myös melko yleinen, ja sillä tavalla syntyneet uudet nimet liittyivät usein hahmon luonteeseen tai alkuperäisen nimen kirjoitusasuun. Nimet ovat kuvaavia ja yksiselitteisiä. Lokalisoinnin käyttö käännöksessä paljasti myös pienehkön muutoksen hollantilaiseen kulttuuriin päin: hyvin oudot nimet muutettiin tutummiksi ja jotkin englantilaiset nimet muutettiin hollantilaisiksi. Yleensä ottaen mielleyhtymät olivat kohdetekstissä yksinkertaisempia kuin lähdetekstissä, mistä voidaan päätellä, että käännöksen kohdeyleisöksi on rajattu lapsiin. Se johtuu nimien kääntämisen vaikeudesta, sillä on erittäin haastavaa kääntää nimen kaikki aspektit toiselle kielelle. Yllättävä havainto oli se, että hollanninkieliset ja saksankieliset nimien käännökset erosivat toisistaan, vaikka kulttuurit muistuttavat toisiaan läheisesti. Toisaalta selvisi myös, että suomenkieliset nimet on käännetty samalla tyylillä kuin hollanninkieliset. Jatkotutkimusta voitaisiin tehdä siitä, miten nimet on käännetty kirjasarjan muissa osissa, ja aineistoon voitaisiin myös sisällyttää nimien lisäksi muut kulttuurisidonnaiset elementit.
see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi Brockman, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.