University of Oulu

Asenne ratkaisee : luokanopettajien kokemuksia integraatiosta ja inkluusiosta

Saved in:
Author: Metsäpelto, Samu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201604081413
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Metsäpelto, 2016
Publish Date: 2016-04-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Vilppola, Tuomo
Reviewer: Kielinen, Marko
Vilppola, Tuomo
Description:
Tutkimukseni tavoitteena on tuoda esille luokanopettajien näkemyksiä ja kokemuksia erityisoppilaiden integraatiosta yleisopetuksen ryhmissä. Tutkimuksessani selvitän luokanopettajien arvoja ja asenteita integraatiota ja inkluusiota kohtaan. Tutkimusongelmani muodostuu luokanopettajan näkökulmasta integraation toteutumisen ympärille. Miksi luokanopettajat ovat valmiita toteuttamaan integraatiota ja miten luokanopettajat sen käytännössä tekevät? Lähestyn integraation toteutumista integraation eri tasojen kautta. Kuinka integraation eri tasot toteutuvat luokanopettajien arjessa? Tutkimukseni on laadullinen tutkimus. Tutkimusmenetelmänä käytin teemahaastattelua. Tutkimustani varten haastattelin viittä luokanopettajaa, jotka integroivat erityisoppilaita perusopetuksen ryhmiinsä. Haastatteluaineiston litteroin ja teemoittelin, minkä pohjalta analysoin tulokset. Tutkimukseni teoreettinen osuus koostuu erilaisista integraatioon ja inkluusioon liittyvistä teorioista sekä niihin vaikuttavista ilmiöistä. Teorioina ovat integraation eri muodot, jotka ovat fyysinen integraatio, toiminnallinen integraatio, sosiaalinen integraatio ja yhteiskunnallinen integraatio. Tutkimukseni teoreettinen osuus rakentuu inkluusion ympärille ja sen taustalla vaikuttaneisiin asioihin kuten mainstreaming ja normalisaatio. Tutkimukseeni liittyy myös lähikouluperiaate, jonka mukaan oppilas käy koulua asuinpaikkaansa lähimmässä koulussa huolimatta siitä, että oppilaalla on erityisen tuen tarve. Tutkimukseni teoriaosuudessa olen tarkastellut myös luokanopettajien asenteita ja niiden vaikutusta integraatioon ja inkluusioon. Tutkimukseni mukaan luokanopettajien oma asenne ja toiminta mahdollistavat integraation ja sitä kautta inkluusion. Tutkimukseeni osallistuneet luokanopettajat ajattelevat, että erityisoppilaat ovat osa nykypäivän koulua ja heidän läsnäolonsa perusopetuksen ryhmissä on suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa lisäävää. Luokanopettajien mukaan erityisoppilaiden integroimisen myötä myös muut oppilaat oppivat erilaisuuteen suhtautumista ja erilaisuuden hyväksymistä. Tutkimukseni mukaan integraatio vaatii luokanopettajilta suunnittelua, opetusmenetelmien kokeilua ja opetusmateriaalien valmistamista. Tästä huolimatta luokanopettajat olivat valmiita integroimaan erityisoppilaan yleisopetuksen ryhmäänsä. Tutkimukseni mukaan kaikki erityisoppilaat eivät integroidu. Kouluissa integroituu ne erityisoppilaat, joiden katsotaan hyötyvän siitä. Integraation hyötyinä luokanopettajat näkevät, että integraation ja inkluusion onnistuessa erityisoppilas oppii tärkeitä taitoja, joita hän tarvitsee selviytyäkseen yhteiskunnassa. Tällaisina taitoina luokanopettajat nostivat esille sosiaaliset taidot, vuorovaikutustaidot ja erityisoppilaiden minäkuvan kehittymisen. Tutkimukseni mukaan integraatio vaatii onnistuakseen myös koko koulun sitoutumisen ja johdon tuen. Henkilökunnan ja rehtorin positiivinen suhtautuminen edesauttavat sitä, että erityisoppilas kokee olevansa osa kouluyhteisöä. Tutkimukseni tavoitteena on kuvata sitä, miten luokanopettajan toiminta ja myönteiset asenteet ja arvot edesauttavat integraation onnistumista koulussa. Tutkimuksessa käy myös ilmi, että luokanopettajan oma kasvatusnäkemys ja tukea tarvitsevan oppilaan tarpeisiin vastaaminen edesauttavat integraation ja inkluusion toteutumista.
see all

My research goal is to bring out the class teacher views and experiences of pupils with special needs integration in mainstream groups. In my research I will try to explain the values and attitudes of integration and inclusion to class teachers. My research problem is formed around the class teachers from the perspective of the realization of integration. Why class teachers are prepared to implement the integration and how to implement in practice. I approach the realization of integration of different levels. How the different levels of integration are realized in everyday life of the class teacher? This study is qualitative research. The research method was theme interview. For the study I interviewed five teachers who integrate pupils with special needs in primary education classes. The interview material was transcribed and themesized which is based on analyzed results. The theoretical part of this study consist of various theories relating to integration and inclusion, as well as phenomena affecting them. Theories are different forms of integration which are the physical integration, functional integration, social integration and integration in society. The theoretical part of this study is built around inclusion, and it affected the underlying issues such as mainstreaming and normalization. My research is also related to the local school principle, according to which the child attends to his place in the nearest school despite the fact that the pupil have the need of special support. The theoretical part of my research I have also considered the class teachers attitudes and their impact on the integration and inclusion. According to my research class teachers own attitudes and activities enabling integration and trough inclusion. Class teachers participating the study believe that the students with special needs are part of the present and their presence in basic groups is tolerance and equality enchancing. According class teachers, the integration of special needs pupils with other pupils make all learn about the difference and acceptance of diversity. According to my research integration requires class teachers to design teaching methods, experimentation and production of teaching materials. In spite of this class teachers were ready to integrate students with special needs in general education group. According my research all of students with special needs do not integrate. Only those students with special needs integrate who will benefit from it. Integration benefits class teachers see that when integration and inclusion is successful, a students with special needs will learn important skills they will need in order to manage in society. According to my research integration reguires the support of whole school and management to succeed. The aim of this study is to describe how class teachers action and positive attitudes and values contribute to the success of the integration in the schools. The study also shows that the class teachers own educational vision and support of students with special needs contribute the realization of integration and inclusion.
see all

Subjects:
Copyright information: © Samu Metsäpelto, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.