University of Oulu

Opettaja-oppilasvuorovaikutus ja siihen liittyvät tunteet koulun informaalissa ja formaalissa ympäristössä 6- ja 8-luokkalaisten kuvaamana

Saved in:
Author: Kivari, Anna-Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 81
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201604091442
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-M. Kivari, 2016
Publish Date: 2016-04-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pyhältö, Kirsi
Reviewer: Jokikokko, Katri
Pyhältö, Kirsi
Description:
Aikaisemman tutkimuksen perusteella toimiva opettaja-oppilasvuorovaikutus tukee oppilaan kehitystä ja kasvua. Vuorovaikutuksen laatu on yhteydessä oppilaan oppimiseen liittyviin asenteisiin ja oppimistuloksiin. Säännöllinen, lämmin ja huomioiva opettaja-oppilasvuorovaikutus tukee oppilaan kasvua ja kehitystä. Myös oppilaan sosiaaliset taidot ja vertaisvuorovaikutus hyötyvät laadukkaasta opettaja-oppilassuhteesta. Tunteet ovat erottamaton osa vuorovaikutusta. Opettajat ja oppilaat kokevat kouluympäristössä monenlaisia akateemisia tunteita. Akateemiset tunteet vaikuttavat oppilaiden saavutusten lisäksi myös subjektiiviseen hyvinvointiin. Akateemisilla tunteilla on keskeinen rooli sekä opettajan ja oppilaan että oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten oppilaat kuvaavat opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutusta luokkahuoneessa ja välitunnilla. Lisäksi tutkimuksen kohteena olivat opettaja-oppilasvuorovaikutukseen liitetyt tunteet. Tutkimuksen aineisto kerättiin kolmen eri puolella Suomea sijaitsevan koulun kuudennen ja kahdeksannen luokan oppilailta (n=167). Instrumenttina käytettiin kirjallista kuvapohdintatehtävää. Kerätty aineisto analysoitiin käyttäen laadullista sisällönanalyysia. Oppilaat kuvasivat monipuolisesti erilaisia koulun arjen tilanteita. Vuorovaikutustilanteet liittyivät kolmeen opettajan antaman tuen pääluokkaan, joita olivat 1) tunnetuki, 2) ryhmän organisointi ja 3) ohjauksellinen tuki. Tunnetuki painottui informaaleissa opettaja-oppilasvuorovaikutusepisodeissa ja ohjauksellinen tuki painottui formaaleissa tilanteissa. Tunnetuki liittyi erilaisiin ongelmatilanteisiin, informaaliin keskusteluun ja ristiriitojen käsittelyyn. Ryhmän organisointi liittyi puhutteluun, työrauhaan ja oppimisen suunnitteluun. Ohjauksellinen tuki liittyi opettamiseen ja palautteen antamiseen. Oppilaat kuvasivat runsaasti erilaisia tunteita opettaja-oppilasvuorovaikutusepisodeihin liittyen. Tunteita kuvattiin oppilaan ja opettajan kokemana. Useimmin mainitut tunteet olivat toivo, tyytyväisyys, ärtymys, ilo ja ahdistus. Negatiivisia tunteita kuvattiin hieman useammin kuin positiivisia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anna-Mari Kivari, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.