University of Oulu

Introvertit opettajat kertovat : narratiivinen tutkimus opettajaksi kasvamisesta ja työelämässä toimimisesta

Saved in:
Author: Lindell, Joonas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 83
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201604091443
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Lindell, 2016
Publish Date: 2016-04-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Salakka, Markku
Reviewer: Pinola, Timo
Salakka, Markku
Description:
Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia introverttien opettajien opettajaksi kasvamista ja työelämässä toimimista. Opettajakuntaa saatetaan pitää varsin ulospäin suuntautuneena, ja siksi tarkoituksena on päästää sisäänpäin suuntautuneet introvertit ääneen. Introversion käsite pohjaa C. G. Jungin teorioihin, mutta introversio on ollut myös nykyaikaisen persoonallisuuspsykologian tutkimuskohteena. Tässä laadullisessa tutkimuksessa on tehty kategoris-sisällöllistä narratiivien analyysia. Aineisto (n=57) koostuu itsensä introvertiksi kokeneiden opettajien kirjallisista vastauksista. Pääosa tuloksista esitetään primääriaineiston pohjalta, joka koostuu luokanopettajien (n=24) vastauksista. Aineisto on analysoitu teoriasidonnaisesti sisällönanalyysin periaatteiden pohjalta. Tulokset on esitelty kolmen pääteeman mukaan, jotka samalla vastaavat tutkimuskysymyksiin. Ensimmäisessä teemassa määritellään vastaajien tapaa kuvata omaa persoonallisuuttaan: hiljainen, rauhallinen, pohdiskeleva, erilainen, herkkä, vetäytyvä ja joskus myös ujo. Toisessa teemassa on kuvattu vastaajien opettajaksi kasvamista uran eri käännekohtien kautta. Näitä käännekohtia ovat olleet ammatinvalinta, pääsykokeet, opettajankoulutukseen pyrkiminen, opiskeluaika ja työelämään siirtyminen. Kolmas teema kuvaa introverttia opettajaa työelämässä työn eri osa-alueiden kautta: luokkatyöskentely, työyhteisö, yhteistyö vanhempien kanssa ja työ yleensä. Tulosten perusteella introvertti opettaja vaikuttaa viihtyvän opetustyössä lasten parissa, mutta kokevansa haasteita työyhteisössä toimiessaan. Introvertin herkkyys saattaa edesauttaa erilaisten oppilaiden huomioimista,ja erityisesti itsensä kaltaisten oppilaiden ymmärtäminen on luontaista. Introvertin opettajan taipumus syvälliseen ajatteluun ja pohdintaan nähdään työssä pärjäämisen edesauttajana. Kuitenkin tuloksista käy ilmi introverttien kokema tarve peitellä persoonallisuuttaan työ- tai opiskelupaikkaa hakiessaan. Tuloksilla on merkitystä niin pääsykokeissa ja työnhaussa suoritettavalle persoonallisuuden arvioinnille kuin yksittäisille opettajille, jotka ovat kiinnostuneita persoonallisuuden vaikutuksesta opettajan työhön. Tutkimus tarjoaa tietoa introverttien opettajien työelämässä toimimisesta sekä opettajaksi kasvamisesta. Samalla tutkimus pyrkii syventämään ymmärrystä introvertteja opettajia ja ihmisten erilaisuutta kohtaan. Opettajien persoonallisuutta on ainakin Suomessa tutkittu vähän, ja tämä tutkimus tarjoaa uutta tietoa ja näkökulmia aiheeseen liittyen. Koska kyseessä on laadullinen tutkimus, ei saatu tieto ole välttämättä yleistettävissä. Lisäksi kuvatut tulokset ovat rekonstruktio aineiston vastauksista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joonas Lindell, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.