University of Oulu

Makrotaloudellisten tekijöiden vaikutus riskifaktoreiden tuottoihin kansainvälisillä arvopaperimarkkinoilla

Saved in:
Author: Lappalainen, Aki1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Finance, Finance
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201604141476
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Lappalainen, 2016
Publish Date: 2016-04-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kahra, Hannu
Reviewer: Joenväärä, Juha
Kahra, Hannu
Description:
Riskifaktorit selittävät arvopapereiden tuottoja. Tämä on johtanut akateemiseen väittelyyn siitä, mitkä tekijät selittävät itse riskifaktoreiden olemassaoloa. Ensimmäinen leiri selittää riskifaktoreiden käyttäytymistä riskiperusteisesti eli tietynlaisesta riskistä saadaan tietynlaista kompensaatiota, kun taas toinen leiri selittää riskifaktoreita behavioristisilla selityksillä eli hinnoitteluvirheillä. Joidenkin faktoreiden osalta riskiperusteiset selitykset ovat suuremmassa roolissa ja vastaavasti toisten faktoreiden osalta behavioristisilla selityksillä on vahvempi pohja. Tämä tutkimus ottaa osaltaan kantaa tähän väittelyyn, ja saadut tutkimustulokset puoltavat ensimmäisen leirin riskiperusteisia selityksiä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko makrotaloudellisilla tekijöillä vaikutusta riskifaktoreiden tuottoihin kolmella eri arvopaperimarkkina-alueella eli maailman, Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinoilla. Tutkimusaineistona käytetään seitsemää MSCI:n tarjoamaa sijoituskelpoista riskifaktori-indeksiä ja kuutta makrotaloudellista tekijää kuvaavaa indeksiä. Valitut riskifaktorit ovat markkina-, koko-, arvo-, momentum-, volatiliteetti-, laatu- ja osinko-faktorit ja makrotaloudellisina tekijöinä toimivat bruttokansantuote, inflaatio, työttömyysaste, yksityinen kulutus- ja säästämisaste ja markkinavolatiliteetti. Kustakin indeksistä lasketaan kvartaalikohtaiset yksinkertaiset tuotot ajanjaksolta 1.1.2002–30.9.2015. Makrotaloudellisten tekijöiden selityskykyä riskifaktoreita kohtaan tutkitaan usean muuttujan regressioanalyysin avulla siten, että selitettävänä tekijänä on yksi riskifaktori ja selittävinä tekijöinä ovat kaikki makrotaloudelliset tekijät. Regressioanalyysistä saatujen tulosten mukaan makrotaloudelliset tekijät selittävät riskifaktoreiden kolmen kuukauden tuottoja kaikilla markkina-alueilla. Bruttokansantuote on merkittävin selittäjä riskifaktoreiden tuotoille, vaikka myös muiden makrotekijöiden merkitys kasvaa, kun siirrytään maailman markkinoista Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinoille. Myös muut tutkimuksen ulkopuoliset tekijät selittävät erityisesti momentum-, volatiliteetti- ja laatu-faktoreiden tuottoja. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää erityisesti faktorisijoittamisessa mutta myös akateemisen väittelyn keskittämisessä. Ainoastaan sijoituskelpoisiin riskifaktori-indekseihin sijoittava kohtaa riskin olemattomasta hajautushyödystä reaalitalouden kehitystä kohtaan, ja siten talouden heikentyminen on riski sijoittajalle. Tämä riski on syytä ottaa huomioon riskifaktoreihin liittyvien sijoitusstrategioiden suunnittelussa. Regressioanalyysin tulokset puoltavat myös akateemisen väittelyn ensimmäistä leiriä, joka selittää riskifaktoreita riskiperusteisesti. Vaikka momentum-, volatiliteetti- ja laatu-faktoreiden osalta behavioristisia syitä ei voida poissulkea, makrotaloudelliset eli riskiperusteiset syyt selittävät suurimman osan faktoreiden tuotoista. Näin ollen makrotalouden riskit ovat myös riskifaktoreiden ja edelleen arvopapereiden riskejä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Aki Lappalainen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.