University of Oulu

Päivähoito lastensuojelun toimintasuunnitelmissa

Saved in:
Author: Jakkula, Ritva1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201604301585
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Jakkula, 2016
Publish Date: 2016-05-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Estola, Eila
Reviewer: Estola, Eila
Kyrönlampi, Taina
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, kuinka päivähoito näyttäytyy kuntien laatimissa lastensuojelun toimintasuunnitelmissa. Tarkastelen päivähoitoa lastensuojelun toimintasuunnitelmissa kysymällä: Kuinka kunnat ovat kirjanneet 1) päivähoidon lapsiperheen palvelun näkökulmasta, 2) päivähoitoa lastensuojelun ehkäisevän työn kontekstina, 3) perhetyön toimijana sekä 4) moniammatillisen yhteistyön tekijänä. Tutkimuksen taustalla on viitekehys päivähoidosta yhteiskunnan taholta tarjottavana perhepalveluna, joka toimii ehkäisevän lastensuojelutyön tekijänä, ja jolta vaaditaan perhetyön ja moniammatillisen yhteistyön menetelmiä. Lastensuojelulain (2007) 12 § mukaisesti jokaisen kunnan on laadittava suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä. Suunnitelmaan on sisällytettävä lain vaatimat tiedot, se on hyväksyttävä kunnanvaltuustossa ja tarkistettava vähintään kerran neljässä vuodessa. Tutkimuksen aineistoksi valikoitui kymmenen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston valvonnan piirissä olevaa internet-sivuilla julkaistua lastensuojelun toimintasuunnitelmaa. Aineiston toimintasuunnitelmista seitsemän on laadittu eri kuntien välisen yhteistyön tuloksena, kuntayhtymän tuottamana seudullisena yhteistyönä tai alueen hyvinvointistrategiaan liitettynä. Yksittäisen kunnan tai kaupungin suunnitelmaa edustavat kolme lastensuojelun toimintasuunnitelmaa. Tutkimus on teorialähtöinen, jossa aineiston analyysiin on käytetty kvalitatiivisen tutkimuksen sisällön analyysin ja dokumenttianalyysin menetelmiä. Tulosten mukaan kunnat kuvaavat päivähoitoa lapsiperheen palveluna lähinnä eri päivähoitomuotojen ja lapsen erityisen tuen tarjoajana. Päivähoito ehkäisevän lastensuojelutyön kontekstina korostuu toimintasuunnitelmissa varhaisen tuen ja vanhemmuuden tukemiseen liittyvän ammattiosaamisen haasteena. Perhetyön tekijänä päivähoito on kirjattu pääosin kuntien suunnitelmiin kehittämisen kohteena. Lasten hyvinvoinnin taustalla on koko perheen hyvinvointi, minkä vuoksi moniammatillisen yhteistyön tekijänä päivähoito näyttäytyy lastensuojelun toimintasuunnitelmissa lähinnä perheen kanssa tehtävän yhteistyön muodossa. Tähän tarvitaan kunnan eri hallintorajoja ylittävää yhteistyötä ja moniammatillisia yhteistyömenetelmiä, joihin toivotaan kehittyvän uusia toimintamalleja. Päivähoito on yksi keskeisimmistä lapsiperheiden käyttämistä yhteiskuntamme tarjoamista palveluista. Tästä huolimatta päivähoito näyttäytyy lastensuojelun toimintasuunnitelmissa yllättävän pienesti. Toimintasuunnitelmien tavoite toimia lasten ja nuorten hyvinvointityötä ohjaavina asiakirjoina on vielä tältä osin kehittymässä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ritva Jakkula, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.