University of Oulu

Muistettu ja kerrottu opettaja

Saved in:
Author: Tollman, Timo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.9 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201604301592
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Tollman, 2016
Publish Date: 2016-05-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Uitto, Minna
Alanko, Anu
Reviewer: Uitto, Minna
Alanko, Anu
Description:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitä haastateltavat muistelevat opettajistaan. Tutkimus lisää ymmärrystä eri aikoina koulunsa käyneiden henkilöiden muistoista. Muistot ovat mieleen jääneitä merkityksellisiä tilannekuvia tapahtumista, joita elämän aikana on tapahtunut. Ne ovat tärkeitä ihmiselle sen vuoksi, että niiden avulla muodostetaan kuvaa siitä missä ihminen tällä hetkellä on. Opettaja tekee moniulotteista ihmissuhdetyötä, jossa hän on jatkuvassa vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Opettajuus tarkoittaa opettajan ammatillista käsitystä itsestään. Se rakentuu jatkuvasti työuran aikana. Työhön kuuluu valtaa ja vastuuta. Opettajan on toimittava työssään oikeudenmukaisesti. Opettajat ovat työnsä kautta yhteiskunnallisia vaikuttajia. Monille ihmisille jää omasta opettajastaan muistoja kouluajoilta. Etenkin opettajan ja oppilaan vuorovaikutussuhde on erityinen muistojen kannalta, sillä tästä suhteesta jää oppilaalle muistoja loppuelämäksi. Tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa sovelletaan narratiivisuutta. Narratiivisessa tutkimuksessa lähtökohtana ovat kertomukset, joita ihmiset tuottavat esimerkiksi suullisesti kertomalla tai kirjoittamalla. Tutkimuksessa käytetään narratiivista metodologiaa aineistonkeruussa ja aineiston analysoinnissa. Tutkimusaineiston muodostivat syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana tehdyt puolistrukturoidut haastattelut, joissa haastateltiin viittä eri-ikäistä henkilöä. Aineisto koostui opettajamuistoja käsittelevistä kertomuksista eli narratiiveista. Kertomukset syntyivät haastateltavan ja haastattelijan vuorovaikutuksessa. Aineisto analysoitiin narratiivien analyysia soveltaen. Aineisto teemoiteltiin ja teemojen aineisto-otteet jaettiin kategorioiksi. Tulosten mukaan opettajista muistetaan heidän tapansa toimia ja kohdella oppilaita. Opettajista oli useimmiten hyviä muistoja. Opettaja motivoi ja näki vaivaa opetuksen eteen. Opettajan ja oppilaan suhde nousi tärkeäksi asiaksi. Erityisesti oikeudenmukaisuus koettiin tärkeäksi. Haastateltavat kokivat hyvän opettajan olevan kiinnostunut aidosti oppilaistaan. Opetustyö koettiin erilaiseksi kuin mitä se oli haastateltavien omana aikana. Tutkimuksen mukaan opettajat muistetaan hyvin, vaikka aikaa olisi kulunut kauan. Tutkimuksen luotettavuutta on edistetty tekemällä tutkimuksen kaikista vaiheista läpinäkyviä. Luotettavuutta on parantanut myös muistojen muuttuvan luonteen tiedostaminen. Tutkimuksessa ymmärretään haastateltavien kertovan opettajamuistoistaan nykyhetkestä käsin. Opettajamuistoja on tutkittu aikaisemmin ja tämä tutkimus tuo lisää ymmärrystä opettajan vaikutuksesta oppilaan elämään.
see all

Subjects:
Copyright information: © Timo Tollman, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.