University of Oulu

Palautteen merkitys lapsen myönteisen minäkäsityksen rakentumisessa

Saved in:
Author: Hyytinen, Eveliina1; Koskela, Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605031607
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Hyytinen ; E. Koskela, 2016
Publish Date: 2016-05-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä tutkimus on toteutettu tiiviissä yhteistyössä, tutkimusparina. Vuorovaikutteiset keskustelut avasivat tien itsereflektiolle, palautteenannolle ja tutkimuskentän laajentumiselle, samalla syventäen oppimiskokemusta. Myönteisen minäkäsityksen rakentuminen nousee tarpeelliseksi ja ajankohtaiseski tutkimusaiheeksi erityisesti tässä ajassa, jossa ihmisten pahoinvointi on yleisesti tunnustettu yhteiskunnallinen ongelma. Kasvatus-, ohjaus- ja opetustyö vaatii kasvattajilta itseltään vahvaa näkemystä kasvatuksen tavoitteesta ja päämäärästä. Kasvatuksen ja opetuksen ydin pohjaa omiin kokemuksiimme, jossa tärkeimpiä aspekteja ovat yksilön toimijuuden sekä kokonaisvaltaisen eheyden tukeminen ja sitä kautta hyvinvoinnin lisääminen. Tutkimuasetelma kumpuaa tarpeesta etsiä sellaisia työvälineitä, joiden kautta tulevina opettajina ja ohjaajina pystymme omalta osaltamme vaikuttamaan lapsen suotuisan kehityksen tukemiseen ja myönteisen minäkäsityksen rakentumiseen. Tutkimustamme ohjaa kognitiivinen konstruktivismi, jonka keskiössä on yksilön subjektius ja yksilöllinen tiedonmuodostus. Kognitiivis-konstruktivistisessa valossa minäkäsityksen rakentuminen nähdään aktiivisena prosessina, jossa yksilö rakentaa, uudistaa ja uusintaa minäkäsitystään, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa saadun palautteen kautta. Tutkimuksessamme lähestymme minäkäsityksen rakentumista palautteenannon perspektiivistä. Tutkimuskysymykset olemme määrittäneet seuraavasti: 1. Miten lapsi kykenee vastaanottamaan saadun palautteen? ja 2. Millaisilla palautteenannon keinoilla opettaja pystyy vaikuttamaan lapsen myönteisen minäkäsityksen rakentumiseen? Tutkimuksemme noudattaa teoreettisen tutkielman kaavaa, joka ei sisällä empiiristä osuutta. Käsittelemme tutkimuksen aihepiiriin liittyviä käsitteitä ja nostamme esiin niihin liittyviä ongelmia. Tutkimuskysymyksiin vastaaminen ja niiden analysointi tutkimuskirjallisuuden valossa, auttaa meitä ymmärtämään käsitteiden problematiikkaa ja niiden sisältämiä ristiriitoja. Merkityksellisin johtopäätös, jonka tutkimuskirjallisuuteen pohjautuen teimme oli, että palaute ei riitä yksistään rakentamaan lapsen myönteistä minäkäsitystä. Eheäksi itseksi kasvamiseen tarvitaan lisäksi hyväksyvää ja kannustavaa vuorovaikutusta, dialogista kohtaamista ja sen asettamista kasvatuksen sekä opetuksen, ja sitä kautta palautteenannon lähtökohdaksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Eveliina HyytinenElina Koskela, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.