University of Oulu

Sukupuolittuneisuus koulussa ja koulun kuvataidekasvatuksessa

Saved in:
Author: Nokela, Hilla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605041617
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Nokela, 2016
Publish Date: 2016-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Sukupuoli on läsnä jokapäiväisessä elämässämme, sekä myös koulussa, jossa eri lähtökohdista tulevat toimijat tuovat päivittäin omat sukupuoleen kohdistuvat arvonsa ja stereotypiansa väistämättä mukanaan. Tätä tutkielmaa onkin ohjannut oletus siitä, että sukupuolelle yhteiskunnallisesti rakentuneilla arvoilla on erityistä merkitystä koulussa, joissa nämä kyseiset stereotypiat ovat helposti toistettavissa, mikä puolestaan on esteenä tasa-arvokasvatuksen tavoitteiden toteutumiselle. Samat lainalaisuudet pätevät kaikessa koulukulttuurissa sekä jokaisella oppitunnilla, joista tässä tutkielmassa olen kiinnittänyt huomiota kuvataiteen oppitunteihin. Tutkielmani tavoitteena on siis selvittää, miten sukupuoli ja sille asetetut roolit sekä ihanteet näkyvät koulussa ja koulun kuvataidekasvatuksessa. Tutkielmassani pyrin tekemään näkyväksi aikaisempien tutkimusten avulla erilaisia sukupuolittavia toimintatapoja ja sukupuoleen sekä sen ilmaisemiseen liittyviä ongelmia, joita ovat esimerkiksi arkipäiväisessä elämässämme toistuvien stereotyyppisten toimintatapojen kautta itsestään selviksi muodostuneet sukupuoliroolit. Näiden pohdintojen pohjalta olen laatinut tutkimuskysymykset seuraavasti: 1. Millä tavalla koulu ja kuvataideopetus näyttäytyvät sukupuolittuneina aikaisemman tutkimuksen valossa? 2. Miten sukupuolelle asetetut roolit ja ihanteet ilmenevät koulussa ja kuvataideopetuksessa? Paitsi että haluan tutkielmassani tehdä näkyväksi ongelmia, haluan myös nostaa esille erilaisia ratkaisuja niiden poistamiseksi. Siksi tämän tutkielman tekeminen on minulle sekä tutkimusprosessi, että myös matka stereotypioista vapaaseen opettajuuteen. Kun tavoitteenani on tulevaisuudessa pyrkiä edistämään tasa-arvoa ihmisten ja sukupuolten välillä, on hyvä olla tietoinen sen tiellä olevista esteistä, sekä erilaisista keinoista niiden ylittämiseksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hilla Nokela, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.