University of Oulu

Mielikuvat oppimisen tukena

Saved in:
Author: Vuoti, Saila1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605041618
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Vuoti, 2016
Publish Date: 2016-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Urheilussa on käytetty jo kauan mentaalisia menetelmiä hyväksi tärkeisiin kisoihin valmistautuessa ja täydelliseen suoritukseen tähdätessä. Näihin menetelmiin kuuluu vahva psyykkinen harjoittelu, johon sisältyy vahvasti osa-alueena myös suggestiot. Suggestiot ovat osa mielikuvia tai keino tuottaa mielikuvia. Suggestioilla pyritään vaikuttamaan siihen henkilöön, kenen ajattelua halutaan vahvistaa. Suggestiot toimivat ikään kuin mieleen istutettavina käskyinä toimia jotenkin tai esimerkiksi lisäämään itseluottamusta ja kykyä uskoa omiin kykyihin. Miksei suggestioita voi siis hyödyntää opetuksessa? Tutkimuskysymyksinäni on: 1. Mitä mielikuvat ovat, sekä 2. Miten mielikuvia voi hyödyntää oppimisessa? Opettajan ammatissa mielikuvilla ja mielikuvituksen käytöllä on suuri rooli, etenkin nuorempien oppilaiden kanssa. Saatamme jopa huomaamattamme käyttää työssämme hyväksi mielikuvilla leikittelyä tai mielikuvituksen aktivoimista. Mielikuvat ovat ihmisen tapa jäsentää asioita sekä palauttaa ja muokata muistissa olevia asioita, esimerkiksi omia elämäntapahtumia tai mielipiteitä, totuuksina pitämiään asioita. Opettaja ei kuitenkaan välttämättä tiedosta sitä kaikkea, mikä voi vaikuttaa siihen, millaisia ajatuksia ja myös mielikuvia opettajan tuottamat sanat ja käytös luovat vastaanottajissa, oppilaissa. Moni ei tule ajatelleeksi, että jo ilmeet ja äänensävyt, sekä pukeutuminen että värit vaikuttavat suggestioiden laatuun ja sitä kautta myös mielikuviin, joita me välitämme ja aistimme muissa ihmisissä. Jokainen käyttää suggestioita jatkuvasti, myös tiedostamattaan. Etenkin koulu on suggestioiden kenttänä yksi vahvimmista. Opettaja syöttää jatkuvasti niin näkyviä ja kuuluvia, kuin myös piilossa olevia suggestioita. Suggestiot toimivat eräänlaisina mielen ärsykkeinä, joista jokainen suggestion vastaanottaja tekee oman tulkintansa. Sanat ja eleet muodostavat vastaanottajissa erilaisia tuntemuksia ja ajatuksia, joiden kautta vastaanottaja tekee omia tulkintoja suggestion lähettäjästä tai esillä olevasta asiasta. Vaikka suggestiot voivat olla yksinkertaisia kannustavia sanoja, voi niillä olla myös negatiivinen vaikutus, mikäli niiden laatua ei ymmärrä. Joskus myös sanat ja eleet saattavat olla ristiriidassa keskenään, jolloin voi olla vaikea saada suggestion vastaanottajaan minkäänlaista otetta. Mikäli suggestioita osaa käyttää oikein, voi niillä olla positiivinen vaikutus oppimiseen ja oppilaan tunteeseen omasta kyvykkyydestä. Opettajan on hyvä olla perillä siitä, millaisia mielikuvia luo suggestioiden kautta, mitkä ovat oppilaan eduksi ja miten niitä voi hyödyntää omassa työssään. Suggestioihin liittyy myös kritiikkiä, joka liittyy siihen, onko opettajan etiikan mukaista tietoisesti muuttaa ihmisen ajattelua tai puuttua siihen, millaisia mielikuvia esimerkiksi oppilaille luodaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Saila Vuoti, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.