University of Oulu

”On sitä omaa aikaa ja yhteisöllisyyttä” : romanien kodille antamat merkitykset Pohjois-Pohjanmaalla

Saved in:
Author: Vepsäläinen, Emmi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605131734
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Vepsäläinen, 2015
Publish Date: 2016-05-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Leinonen, Riitta-Marja
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Leinonen, Riitta-Marja
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -työn aiheena on koti pohjois-pohjanmaalaisten romanien elämässä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää romanien kodille antamia merkityksiä, merkityksiin vaikuttavia tekijöitä sekä kodille annettujen merkitysten mahdollisia muutoksia. Koti näkökulmana muodostaa monipuolisen tutkimusasetelman, sillä kodilla ja asumisella on ollut merkittävä osa romanien kulttuurisessa murroksessa, joka sai alkunsa Suomessa toisen maailmansodan jälkeen.

Tutkielman teoreettis-metodologisen lähtökohdan muodostavat kolme keskeistä käsitettä: kulttuurinen merkitys, etnisyys sekä koti paikkana. Keskeisimpiä käsitteitä tarkastelemalla on muodostettu tutkimuskysymykset sekä yleinen teoriatausta, jota vasten on peilattu haastatteluaineistosta saatuja yksittäisiä vastauksia kodista.

Tutkielma on luonteeltaan laadullinen, mikä näkyy tutkimusaineiston analysoimisena laadullisin menetelmin. Keskeisimpänä tutkimusaineistona ovat tekemäni haastattelut, joissa kymmenen eri-ikäistä romania ovat kertoneet elämänsä varrella olleista kodeista. Tutkimusmetodina on käytetty narratiivitutkimusta. Narratiivit ovat yksi kielen ja puheen muoto, joita luomalla ihmiset antavat elämälleen merkityksiä. Ihmisille on tyypillistä narratiivien jakaminen ja kertomus onkin narratiivin kielellinen ilmaisu. Kertomus syntyy tilanteessa, kuten esimerkiksi haastattelussa, jossa kertoja tulkitsee elämänsä tapahtumia ja kertoo ne kuulijalle.

Haastatteluaineiston perusteella kodille annettuihin merkityksiin vaikuttavat niin yksilölliset, yhteisölliset, kulttuuriset kuin yhteiskunnalliset tekijät. Kodin tärkeä merkitys on, että se mahdollistaa omanlaisen elämän elämisen. Tämä tarkoittaa paitsi mahdollisuutta noudattaa romanien puhtaus- ja moraalisääntöjä myös vapautta soveltaa niitä omaan elämään sopiviksi. Kodilla on suuri merkitys arjen pyörimisen mahdollistajana ja lisäksi kodin nähdään olevan kiinteästi sidoksissa myös ympäristöön ja muuhun yhteiskuntaan.

Kodille annetut merkitykset ovat kokeneet muutoksia haastateltavien elämässä. Lapsuudenkoti vanhempineen näyttäytyy ennen kaikkea turvapaikkana. Erona lapsuudenkodin ja oman kodin välillä nähdään roolien muutos. Kodin merkitysten nähdään muuttuneen myös historiallisesta perspektiivistä. Kotia paikallaan pysyvänä paikkana pidetään suhteellisen tuoreena osana romanien elämää, mikä aiheuttaa esimerkiksi erilaisia käsityksiä kodin yksityisyydestä ja julkisuudesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emmi Vepsäläinen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.