University of Oulu

Etikettivirheen tunnistaminen otsalohkovaurion saaneilla henkilöillä

Saved in:
Author: Ristioja, Elisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 52
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605131735
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Ristioja, 2016
Publish Date: 2016-05-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Loukusa, Soile
Reviewer: Lehtihalmes, Matti
Loukusa, Soile
Description:
Tämän pro-gradu -tutkielman tarkoituksena oli tarkastella otsalohkovaurion saaneiden henkilöiden kykyä tunnistaa etikettivirhe. Tutkimuksessa henkilöt tulkitsivat sosiaalisia tilanteita, joissa tuli tehdä päätelmiä toisen tiedoista, ajatuksista ja tunteista. Vastaavaa aiempaa suomalaista tutkimusta aiheesta ei ole tullut vastaani. Tutkimukseen osallistui kahdeksan aivovaurion saanutta henkilöä, joista viidellä oli kuvantamismenetelmällä todettu aivovamma ja kolmella aivoverenkiertohäiriö otsalohkossa. Verrokkiryhmässä oli yhtä monta iältään, sukupuoleltaan ja koulutukseltaan heitä vastaavaa henkilöä. Tutkittavat olivat 22–59-vuotiaita. Tutkimusmenetelmänä käytettiin Etikettivirheen tunnistamistestiä, jolla tarkastellaan henkilön kykyä tunnistaa tarinoista etikettivirhe eli tarinan henkilön sanoma tilanteeseen sopimaton kommentti. Lisäksi tutkittavan tuli ymmärtää tilanteeseen johtaneet syyt ja henkilöiden tunteet sekä huomata etikettivirheen olleen tahaton. Tulokset osoittivat, että otsalohkovaurion saaneilla henkilöillä oli vaikeuksia tulkita sosiaalisia tilanteita oikein. Vaurion saaneet henkilöt suoriutuivat Etikettivirheen tunnistamistestistä merkitsevästi verrokkeja heikoimmin. Tutkimuksessa he pääasiassa tunnistivat, että tarinassa oli sanottu jotain sopimatonta, mutta tulkitsivat tilannetta väärin, esimerkiksi ajattelemalla sopimattoman kommentin tahalliseksi. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin iän ja vauriosta kuluneen ajan yhteyttä tuloksiin. Vauriosta kuluneella ajalla tai iällä ei havaittu otsalohkovaurion saaneiden ryhmässä yhteyttä etikettivirheen tunnistamiseen. Iällä oli kuitenkin yhteys etikettivirheen tunnistamiseen verrokkiryhmässä, jossa ikä heikensi testissä suoriutumista. Tässä tutkimuksessa saadut tulokset ovat yhteneviä vastaavan ulkomaalaisen tutkimustiedon kanssa. Tulosten perusteella voidaan todeta otsalohkovaurion heikentävän kykyä tulkita sosiaalisesti haastavia tilanteita, joissa tulee tehdä sekä kognitiivisia että tunneperäisiä päätelmiä. Syynä voi olla vaikeus yhdistää kognitiivinen ja tunteiden prosessointiin liittyvä tieto. Tutkimuksen yleistettävyyttä heikentää pienehkö otoskoko ja yksilölliset erot molempien ryhmien sisällä. Tulokset antavat kuitenkin lisätietoa etikettivirheen tunnistamisesta otsalohkovaurion saaneilla henkilöillä ja selittävät omalta osaltaan mahdollisia sosiaalisia ongelmia vaurion jälkeen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Elisa Ristioja, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.