University of Oulu

Poikien liikunnallisia odotuksia ja kokemuksia perusopetuksen 6. luokan koululiikunnassa

Saved in:
Author: Palosaari, Aleksi1; Rahkola, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605131744
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Palosaari; M. Rahkola, 2016
Publish Date: 2016-05-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Takalo, Susanna
Heikkinen, Hannu
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, millaisia odotuksia 6. luokan oppilaat asettivat liikuntatuntia kohtaan ja millaisia kokemuksia oppilaat kokivat liikuntatunnin aikana. Lisäksi selvitettiin, miten oppilaiden asettamat odotukset toteutuivat liikuntatunnilla.

Tutkimuksen taustalla oli mielenkiinto positiivisia ja negatiivisia liikuntakokemuksia kohtaan. Aiheen ajankohtaisuutta tukee uusin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, jossa positiivisten liikuntakokemusten vahvistaminen on nostettu yhdeksi keskeiseksi liikunnanopetuksen tavoitteeksi. Koululiikuntakokemusten tutkimisen ajankohtaisuutta tukevat myös tuoreet tutkimukset, joiden mukaan liikuntakokemukset vaikuttavat yksilöiden liikuntasuhteeseen aina aikuisikään asti.

Fenomenologisella tutkimusotteella toteutetun tapaustutkimuksen tutkimusjoukko koostui 13 kuudennen luokan poikien liikuntaryhmän oppilaasta. Aineistonkeruu suoritettiin yksilöhaastatteluilla ja kahdeksaa liikuntatuntia havainnoimalla. Aineiston analysoinnissa käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä.

Tulokset osoittivat, että sekä oppilaiden asettamista odotuksista että kokemuksista suurin osa kohdistui joko tunnin sisältöjä tai omia taitoja eritteleviin kategorioihin. Erityisesti liikuntatunnin sisältöön liittyen oppilaat odottivat peliä ja kisailua sekä fyysisiä pätevyydenkokemuksia tarjoavia harjoitteita. Opettajan toimintaa ei nähty erityisen merkittävänä tämän tutkimuksen odotuksissa ja kokemuksissa. Oppilaat asettivat liikuntatuntia kohtaan enemmän negatiivisia odotuksia verrattuna tunnilla koettuihin negatiivisiin kokemuksiin. Tulosten perusteella oppilaan asettamat odotukset toteutuivat liikuntatunnilla todennäköisimmin silloin, jos asetettu odotus oli positiivinen. Negatiiviset odotukset sen sijaan toteutuivat harvemmin.

Tutkimuksemme mukaan negatiivisista odotuksista merkittävä osa liittyi liikuntatunnilla tapahtuvaan loukkaantumisen pelkoon, vaikka loukkaantumiset näyttäytyivät oppilaiden kokemusten perusteella harvinaisina. Loukkaantumisen pelkoa voidaan ehkäistä turvallisen ilmapiirin vaalimisella. Tämä turvallinen ilmapiirin vahvistaminen onkin nostettu osaksi uutta Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2014.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Palosaari; Mikko Rahkola, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.