University of Oulu

”Opettaja on se päällimmäinen perälauta, joka kuitenkin määrittää raamit” : opettajien kokemuksia luokan koheesiosta

Saved in:
Author: Huhta, Emma1; Martikainen, Jenna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 61
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605131745
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Huhta ; J. Martikainen, 2016
Publish Date: 2016-05-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kaasila, Raimo
Reviewer: Lindh, Matti
Kaasila, Raimo
Description:
Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan koheesion rakentamista luokassa luokanopettajien kokemuksien kautta. Tutkimuksemme tavoitteena on vastata siihen, miten opettajat voivat kehittää ja rakentaa luokkansa koheesiota paremmaksi. Tutkimus keskittyy opettajaan koheesion rakentajana. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu seuraavien käsitteiden määrittelystä: luokan koheesio, vuorovaikutus, normit ja säännöt sekä luokan roolit. Viitekehyksessä tuodaan esille myös Festingerin (1957), Schmuck’n & Schmuck’n (1997) ja Penningtonin (2005) esittämiä teorioita koheesiota edistävistä tekijöistä. Ryhmän koheesio on sosiaalisen koheesion ilmentymä, jolla kuvataan ryhmän jäsenten tuntemaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Koheesio rakentuu luokan vuorovaikutuksessa ja on yhteydessä oppimiseen. Luokan yhteiset normit ja säännöt luovat reunaehdot luokan vuorovaikutukselle. Tutkimus on luonteeltaan narratiivinen laadullinen tutkimus. Tutkimusta varten haastateltiin viittä Oulun alueella työskentelevää luokanopettajaa. Haastattelut on toteutettu syksyllä 2015. Aineisto on kerätty teemahaastattelun piirteitä sisältävän kerronnallisen haastattelun avulla. Aineisto on analysoitu käyttäen kategorista sisällönanalyysiä. Tuloksista nousivat esille luokan koheesiota kehittävinä tekijöinä sosiaaliset normit ja säännöt. Tärkeimmiksi normeiksi koettiin seuraavat: luokan hyväksyvä ilmapiiri, luokan välisen luottamussuhteen syntyminen, keskinäinen arvostus ja kunnioitus sekä yhteenkuuluvuuden tunteen ja positiivisuuden ylläpitäminen luokassa. Opettajat kokivat säännöt tärkeänä lähtökohtana luokan koheesion kehittämisessä. Tuloksien mukaan myös opettajan persoona on yhteydessä luokan koheesioon. Tärkeimmiksi koheesiota kehittäviksi opettajien persoonallisuuden piirteiksi nousivat huumorintaju, avoimuus ja aitous. Muita koheesioon vaikuttavia tekijöitä ovat työskentelytapojen valinta, keskusteleminen ja konfliktien ratkaiseminen luokassa sekä oppilaiden roolien tiedostaminen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Emma HuhtaJenna Martikainen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.