University of Oulu

“That there would be responsible adults on both ends, working for the benefit of the child” : case study on collaboration between home and school

Saved in:
Author: Härkönen, Sanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 91
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605131762
Language: English
Published: Oulu : S. Härkönen, 2016
Publish Date: 2016-05-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Reviewer: Pesonen, Jaana
Alanko, Anu
Description:
Both home and school are essential environments where the child grows, develops and learns. There should be cooperation between them to support the holistic growth and development of the child. The obligation for collaboration between home and school is decreed by the Basic Education Act. The importance of the collaboration is also discussed in the Finnish national core curriculum, although there are no clear guidelines or rules for collaboration — therefore the quality of the collaboration varies greatly between schools. This Master’s thesis of education focuses on the collaboration between home and school from the perspective of the parents and the teacher of a first grade class. The aims of this research are to study the perceptions, expectations and experiences the parents and teacher have of collaboration, and to conduct three interventions. The interventions are three functional parents’ evenings, which aim for parental involvement and interaction, and to develop the collaboration between the parents and teacher. This is a qualitative case study with elements from action research. The data was collected through interviews, a questionnaire and observation, and was analysed through the content analysis method. The participants consisted of seven parents and a teacher of a first grade in a comprehensive school in northern Finland. Previous studies and research were also examined to create a theoretical base for this research. The findings of this research were reflected against theory to create a holistic understanding of this topic. The research indicated that both parents and teachers find the collaboration between home and school very important, and understand the impact it can have on building a secure learning environment for the child. The flow of information between home and school was seen as the most essential aspect of the collaboration, and both the parents and the teacher expected to be informed of matters concerning the child. The experiences of collaboration were mostly positive, even though the traditional parents’ evenings were seen as quite tedious. Both the parents and the teacher enjoyed the functional parents’ evenings and hoped to conduct similar events in the future. The results of this research cannot be generalised to apply to teachers and parents generally, as the sample of participants is so small. Although, as this is a case study, the generalisability of the results is not the goal of this research. Instead this research aims to explore different ways of conducting a parents evening and through these functional parents’ evenings and the data gathered from the interviews develop the collaboration between the parents and teacher of this class.
see all

Sekä koti että koulu ovat tärkeitä kasvuympäristöjä, joissa lapsi kasvaa, oppii ja kehittyy. Näiden ympäristöjen välillä tulisi olla yhteistyötä, jotta lapsen kasvua ja kehitystä voitaisiin tukea mahdollisimman tehokkaasti. Velvollisuus yhteistyölle on säädetty perusopetuslaissa. Kodin ja koulun välisen yhteistyön tärkeyttä on pohdittu myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, vaikka yhteistyölle ei ole kirjattu valmiita ohjeita tai sääntöjä — näin ollen yhteistyön laatu vaihtelee suuresti koulujen välillä. Tämä kasvatustieteiden Pro Gradu -tutkielma keskittyy kodin ja koulun yhteistyöhön ensimmäisen luokan oppilaiden opettajan ja vanhempien näkökulmasta. Tämä on tapaustutkimus, jossa on toimintatutkimuksen piirteitä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia vanhempien ja opettajan näkemyksiä, odotuksia ja kokemuksia kodin ja koulun yhteistyöstä sekä järjestää kolme interventiota. Interventiot toteutettiin toiminnallisina vanhempainiltoina, joiden tarkoituksena oli lisätä vanhempien osallisuutta ja vuorovaikutusta. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelujen, kyselylomakkeen ja observaation avulla. Aineiston analyysi toteutettiin sisällönanalyysinä. Tutkimuksessa oli mukana seitsemän vanhempaa ja yksi ensimmäisen luokan opettaja eräästä yhtenäiskoulusta Pohjois-Suomessa. Aikaisempia tutkimuksia ja kirjallisuutta tutkittiin myös tutkimuksen teoriapohjan luomiseksi. Tämän tutkimuksen tuloksia peilattiin edellisiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen kokonaisvaltaisen kuvan luomiseksi kodin ja koulun yhteistyöstä. Tutkimustulokset osoittivat, että sekä vanhemmat että opettaja pitävät kodin ja koulun välistä yhteistyötä tärkeänä, ja ymmärtävät sen vaikutuksen turvallisen oppimisympäristön luomiselle. Tiedonkulku kodin ja koulun välillä nähtiin tärkeimpänä osana yhteistyötä. Suurin odotus oli, että molemmat osapuolet ottaisivat yhteyttä lasta koskevissa asioissa pienellä kynnyksellä. Kokemukset yhteistyöstä olivat suurilta osin positiiviset, vaikkakin perinteinen vanhempainiltamalli nähtiin pitkäveteisenä. Toiminnalliset vanhempainillat, jotka järjestettiin osana tätä tutkimusta, koettiin onnistuneina. Tutkimuksen tuloksia ei voi yleistää opettajia ja vanhempia koskeviksi, sillä osallistujamäärä oli tutkimuksessa suhteellisen pieni, ja tutkimus suoritettiin vain yhdessä luokassa. Koska tutkimus on tapaustutkimus, tulosten yleistäminen ei ollut tutkimuksen tavoite. Sen sijaan, tutkimuksessa pyrittiin kokeilemaan eri vanhempainillan järjestämisen tapoja ja kehittämään kodin ja koulun välistä yhteistyötä tutkimusluokalla sekä toiminnallisten vanhempainiltojen, että muun aineiston avulla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna Härkönen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.