University of Oulu

Kuudesluokkalaisten käsityksiä toisista välittämisestä

Saved in:
Author: Nauha, Karoliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605131767
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Nauha, 2016
Publish Date: 2016-05-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lindh, Matti
Reviewer: Lindh, Matti
Nykänen, Jaakko
Description:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuudesluokkalaisten käsityksiä toisista välittämisestä koulun kontekstissa. Lisäksi tutkimuksessa esitellään oppilaiden käsityksiä välittämisen etiikan käsittelystä koulussa sekä tarkastellaan niiden yhteyttä eettisen kasvatuksen teorioihin. Tutkimus nostaa esille lasten käsitysten ja kokemusten tärkeyden, kun pohditaan, miten välittämisen arvoja saataisiin tuotua lähemmäs eettisen kasvatuksen käytäntöjä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu koulun eettisen kasvatuksen perusteista sekä lapsen moraalikehityksen ja välittämisen etiikan teorioista, joihin Lawrence Kohlbergin moraalikehitysteoria ja Nel Noddingsin näkemykset emootioihin sidotusta eettisestä toiminnasta tuovat keskeisimmät näkökulmat. Lisäksi teoriaosuudessa perehdytään eettisen kasvatuksen keskeisiin käsitteisiin etiikan, moraalin, arvojen sekä välittämisen näkökulmasta, joihin tavoitteena on löytää empiirinen vastine oppilaiden ajattelusta. Tutkimuksen lähestymistapana käytetään fenomenografista tutkimusotetta, jota sovelletaan 22 oppilaan kirjoitelmasta koostuvaan aineistokokonaisuuteen. Fenomenografisessa analyysissä aineistosta löydetyistä merkityksistä muodostetaan kategorioita, jotka kuvaavat oppilaiden laadullisesti erilaisia tapoja ymmärtää ja kokea tutkittava ilmiö. Analyysin seurauksena tutkimuksessa päädyttiin kolmeen kuudesluokkalaisten käsityksiä välittämisestä kuvaavaan kuvauskategoriaan, joita ovat 1) ystävyyden arvostaminen ja avoimuus ihmissuhteissa, 2) toisten huomioon ottaminen ja samanarvoisuuden kunnioittaminen sekä 3) toisista huolehtiminen ja omaehtoinen toisten auttaminen. Jokainen kategorioista kuvaa välittämisen kehittymistä suhteessa muihin ihmisiin, joissa yhdistyvät sekä oppilaan oma empatiakyky että ulkoapäin opitut käyttäytymisen säännöt. Oppilaiden toisiaan kohtaan tuntema empatia sekä toisista välittäminen kehittyvät siis vähitellen omaa lähipiiriä laajemmalle, jolloin omien tarpeiden edelle nousevat pikkuhiljaa myös muiden tarpeet. Fenmenografiselle tutkimukselle ominaiseen tyyliin tulokset eivät ole yleistettävissä tutkimusjoukon ulkopuolelle, sillä sekä tutkijan teoreettinen perehtyneisyys että prosessin intersubjektiivinen luonne vaikuttavat niin tutkimuksen ongelmiin kuin aineiston muotoutumiseen ja merkitystentulkintaankin. Tutkimuksen tulokset oppilaiden käsityksistä antavat kuitenkin suuntaa siitä, millä tasolla kuudesluokkalaiset kykenevät välittämään toisistaan, ja miten tätä voidaan tukea eettisen kasvatuksen avulla. Tutkimuksella voidaan osoittaa, kuinka tärkeän näkökulman välittäminen antaa eettiselle kasvatukselle ja lapsen moraalikehitykselle, ja millä eri tavoin välittäminen voidaan saada osaksi oppilaiden vuorovaikutusta ja koulun toimintakulttuuria.
see all

Subjects:
Copyright information: © Karoliina Nauha, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.