University of Oulu

Oppilaan tunnekehityksen tukeminen musiikkikasvatuksessa

Saved in:
Author: Koukkari, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605171789
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Koukkari, 2016
Publish Date: 2016-05-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielma käsittelee oppilaan tunnekehityksen tukemista peruskoulun musiikkikasvatuksessa. Ihmisenä kasvaminen ja tunnekasvatus ovat termejä, jotka esiintyvät usein tämän päivän kasvatusalan keskusteluissa. Myös peruskoulun musiikkikasvatuksessa on entistä tietoisemmin alettu pohtia musiikin merkitystä lapsen ihmisenä kasvun ja kokonaisvaltaisen kehittymisen kannalta. Musiikin oppiaineen kautta on erinomaiset mahdollisuudet toteuttaa peruskoulun tunnekasvatusta, mutta toisaalta musiikin voimakas yhteys tunteisiin on myös haaste opetustyölle. Tunnekasvatuksen onnistumiseksi musiikkikasvattajalta vaaditaankin emotionaalista ja sosiaalista lukutaitoa. Tutkielmani kohdistuu musiikkikasvatustieteen ja musiikkipsykologian alojen tutkimuskenttään. Tutkielman taustalla vaikuttaa näkemys holistisesta ihmisestä, jonka jokaiseen olemassaolon muotoon on mahdollista vaikuttaa musiikin kautta. Johtoajatuksena on, että musiikkikasvatuksen tavoitteena on musiikillisten tietojen ja taitojen oppimisen lisäksi kasvatustehtävä, joka perustuu oppilaan kokonaisvaltaiseen kasvuun ja kehitykseen. Lähtökohtana tutkielmassani on musiikin ja tunteiden välinen yhteys, jonka pohjalta pohdin, kuinka oppilaan tunnekehitystä on mahdollista tukea musiikkikasvatuksessa. Tutkielmani etsii vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Mitä vaikutuksia musiikilla on tunteiden kokemiseen? Miten musiikkikasvattaja voi tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja tunnetaitojen kehittymistä musiikkikasvatuksessa? Kandidaatintutkielmani on teoreettinen tutkielma. Tutkielmassa perehdyn aiheeni kannalta keskeisiin käsitteisiin ja aiempiin tutkimustuloksiin, joiden avulla luon teoriapohjaa varsinaisille tutkimuskysymyksilleni. Lähdekirjallisuuden valossa voidaan todeta, että musiikki ja musiikin opetustilanteet sisältävät aina ihmistä syvältä koskettavia ulottuvuuksia. Nämä ulottuvuudet ovat seurausta musiikin ja tunteiden välisestä lujasta yhteydestä ja niillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia. Musiikkikasvatuksessa toteutettu tunnekasvatus perustuu pitkälti musiikkikasvattajan toimintaan sekä siihen, kuinka musiikkikasvattaja oppilaansa kohtaa. Musiikilliset tunnekokemukset ja niiden oppiminen ovat prosesseja, joiden toteutumista musiikkikasvattaja voi edesauttaa pedagogisen herkkyytensä avulla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Koukkari, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.