University of Oulu

Asiakkaat tuovat uusia asiakkaita : Oulu Sinfonian ei-kävijöiden tavoittaminen

Saved in:
Author: Ronkainen, Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, International Business
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605181796
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Ronkainen, 2016
Publish Date: 2016-05-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä tutkimus tehtiin toimeksiantona Oulu Sinfonialle. Tutkimuksen alussa tutkimusongelmaksi asetettiin ei-kävijöiden tavoittaminen. Tutkimusongelma on lähtöisin Oulu Sinfonian tarpeesta täyttää sivistyksellinen tehtävä ja tarjota korkeakulttuurin palveluita kaikille veronmaksajille. Tutkimuksen tapauksena toimi 22.1.2016 Oulu Sinfonian järjestämä kamarimusiikin Klubi-ilta -tapahtuma. Tutkimus sijoittui ”many-to-one” -rajapintaan eli kohtaan, jossa asiakas ja hänen verkostonsa kohtaavat organisaation. Tarkemmin sanoen tarkasteltiin eWOM-kommunikoinnin merkitystä osana luonnollista vertaismarkkinointia. Ei-kävijöiden ja eWOM-kommunikoinnin yhteyttä ei ole aikaisemmin tarkasteltu. Aikaisempien tutkimusten mukaan voidaan todeta, että WOM-kommunikointi auttaa luotettavuuden syntymistä ja siten viestin vastaanottajan asenteen muutosta tukemalla päätöstä hyväksyä viesti ja muuttua ei-kävijästä kävijäksi. Tutkimusasetelma on toiminta-analyyttinen tapaustutkimus, jonka kohdeorganisaationa toimii Oulun seudun kulttuuriorganisaatio, Oulu Sinfonia. Tutkimusmetodina toimivat rinnakkain kvalitatiivinen — eli laadullinen tutkimus ja kvantitatiivinen — eli määrällinen tutkimus. Tutkielma sisältää kahdentyyppistä aineistoa. Aineisto A. eli tutkimuksen kannalta oleellisin aineisto koostuu strukturoidusta ja formaalista kyselystä. Aineisto B. on tutkielman kannalta toissijaista aineistoa, jonka tarkoituksena on luoda kehys tutkielmalle, ja se koostuu kahdesta puolistrukturoidusta teemahaastattelusta. Empiirisen tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että eWOM-kommunikoinnilla on merkittävä rooli Oulu Sinfonian ei-kävijöiden tavoittamisessa, tietoisuuden lisäämisessä ja nuorten kävijöiden tavoittamisessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Maria Ronkainen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.