University of Oulu

Alle kouluikäisen minäkäsityksen tukeminen tanssikasvatuksen avulla

Saved in:
Author: Kallunki, Kamilla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605191811
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Kallunki, 2016
Publish Date: 2016-05-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tanssin kautta ihminen pystyy ilmaisemaan itseään, tunteitaan ja luomaan uusia kokemuksia ja merkityssuhteita. Tässä tutkielmassa selvitän, miten minäkäsitys muodostuu ja miten tanssikasvatuksen avulla voidaan tukea lapsen minäkäsitystä. Tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksen tavoin rakennettuna tieteellisenä tutkimuksena. Tanssikasvatus on tanssin avulla kasvattamista sekä tanssiin ja tanssikulttuuriin kasvattamista. Se on myös liikunta- ja taidekasvatusta, joten tanssikasvatuksella on samat päämäärät ja periaatteet kuin näillä kahdella alueella. Molemmissa alueissa tavoitteena on tukea lapsen minäkäsityksen positiiviseksi muodostumista. Minäkäsitys muodostuu suhteellisen pysyväksi jo lapsuudessa, joten on tärkeää jo varhain luoda pysyvä ja positiivinen perusta sille. Minäkäsitykseen vaikuttaa useat eri tekijät, vahvimpana ympäristö ja muut ihmiset. Kasvattajan tehtävänä on luoda ja ylläpitää positiivista ympäristöä, jossa lapsen on turvallista olla. Vertaisryhmän näkemykset ja mielipiteet sekä heiltä saatu palaute vaikuttavat myös suuresti. Muita minäkäsitykseen vaikuttavia tekijöitä ovat saatu palaute, liikunnallinen ja taiteellinen tekeminen, tunteiden ilmaisun mahdollisuus, tekemisen kautta syntyneet tuntemukset sekä tuntemuksista syntyneet onnistumisen ja pätevyydenkokemukset. Tanssikasvatuksen avulla on siis mahdollista tukea lapsen minä-käsitystä näiden tekijöiden kautta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kamilla Kallunki, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.