University of Oulu

Taidekäsitys ja sen merkitys varhaisiän taidekasvatuksessa

Saved in:
Author: Jälkö, Marja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605191813
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Jälkö, 2016
Publish Date: 2016-05-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä kandidaatintyössä olen tutkinut taidekasvatusta varhaiskasvatuksen kontekstissa ja ennen kaikkea kiinnostukseni kohteena on ollut taidekasvatusta määrittävä taidekäsitys. Aineistona olen käyttänyt suomalaista varhaiskasvatusta ohjaavia valtakunnallisia asiakirjoja sekä aiemmin julkaistua tieteellistä kirjallisuutta. Keräämäni aineiston avulla olen pyrkinyt rakentamaan kuvaa taiteesta ilmiönä sekä didaktisesta että kasvatusfilosofisesta näkökulmasta. Tutkimuksen olen toteuttanut integroivana kirjallisuuskatsauksena. Aineiston kriittisen tarkastelun kautta olen pyrkinyt tuomaan esille myös taidekasvatukseen liittyviä ongelmakohtia. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Mikä on käsitteen taide merkitys varhaisiän taidekasvatuksen kontekstissa? 2. Mitä on varhaisiän taidekasvatus? 3. Mihin varhaisiän taidekasvatus tähtää? Tutkimustulokseni osoittavat, että varhaiskasvatuksen kontekstissa taidekäsitys muotoutuu vuorovaikutukselliseksi tunnekasvatukseksi kasvatusfilosofi John Deweyn esteettiseen kokemiseen perustuvaa taidekäsitystä mukaellen. Taidekasvatus puolestaan on luonteeltaan orientoivaa eli taiteellisesti yleissivistävää toimintaa, joka taidekäsityksen mukaisesti tähtää ennen kaikkea esteettiseen kokemiseen ja havainnointiin. Taidekasvatuksen toteutus päiväkotiympäristössä riippuu lopulta täysin kasvattajan omasta taidenäkemyksestä. Tämän työn tarkoituksena on tehdä näkyväksi taiteen sosiokonstruktiivista luonnetta antaen näin ollen edellytyksiä taiteen näkökulmasta tarkoituksenmukaisempaan taidekasvatuksen toteutukseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Marja Jälkö, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.