University of Oulu

Sijoitusrahastojen eettinen markkinointi ensisijoittajille

Saved in:
Author: Keränen, Salla1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605201822
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Keränen, 2016
Publish Date: 2016-05-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielmassa tutkitaan yrityksen näkökulmasta sijoitusrahastojen eettistä markkinointia ensisijoittajille. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä sijoitusrahastojen eettisestä markkinointiprosessista ja tutkia mitä erityispiirteitä ensisijoittajille kohdistetussa markkinoinnissa ilmenee empiiristä aineistoa hyödyntäen. Tavoitteen perusteella tutkimuksen päätutkimuskysymykseksi muodostui: Miten sijoitusrahastoja markkinoidaan eettisesti ensisijoittajille?. Tutkimuksen viitekehys muodostettiin sijoitustuotteiden markkinointiprosessin vaiheista: tarpeen tunnistaminen, tuotteen suunnittelu, tuotteen mainonta ja myynti sekä asiakassuhteen ylläpitäminen ja hoitaminen. Lopullinen teoreettinen viitekehys muodostui lisäämällä prosessiin eettisen markkinoinnin näkökulma ja sitä koskevat erityispiirteet. Tutkimuksen empiirinen osio keskittyi erityisesti markkinointiprosessin kahteen viimeisimpään vaiheeseen ja myös näkökulma ensisijoittajista lisättiin tutkimukseen empiirisen aineiston kautta. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta, jonka pääasiallisena tarkoituksena on lisätä ymmärrystä yritysten toiminnasta erittelemällä laadullista aineistoa. Empiirinen aineisto kerättiin puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla Oulun Osuuspankin pankinjohtajalta. Empiirisistä tuloksista muodostetut johtopäätökset osoittivat, että sijoitusrahastoja markkinoidaan eettisesti asiakkaille niin, että vastuulliset periaatteet ja lainsäädäntö toteutuvat, asiakkaiden omat tarpeet ja odotukset otetaan huomioon sekä erityisesti kohtaamisvaiheessa käydään läpi tuotteiden riskit ja ominaisuudet noudattaen eettistä myyntikäyttäytymistä. Empirian tulokset osoittivat, että erityistä markkinoinnin kohdentamista ensisijoittajille ei ole ja myös ensisijoittajille pyritään tarjoamaan paras palvelu yrityksen eettisiä ja vastuullisia periaatteita noudattaen. Tutkimus tarjosi erityisesti liikkeenjohdolle tietoa siitä, miten eettisyys tulisi huomioida markkinointiprosessin eri vaiheissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Salla Keränen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.