University of Oulu

The opinions of students on grades and grading systems, and how they relate to current assessment

Saved in:
Author: Pyhäjärvi, Iiro1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605201824
Language: English
Published: Oulu : I. Pyhäjärvi, 2016
Publish Date: 2016-05-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Assessment of students is an important part of current education system, but the opinions of students regarding assessment have not been studied much. This study was based on a questionnaire aimed at students of Oulu University that asked them about their grades, the change of those grades and most importantly for this study, their general opinion of grades, and set out to examine how those opinions compare to the current methods of assessment. The approach chosen was qualitative content analysis, and theoretical background consisted of the Common European Framework for language competence, national and university curriculums, sociological views on what assessment is, and studies on the effects of grades on students. The results from 39 students were analysed and contrasted with the theoretical background, and a division between proponents of numbered grades and pass/fail system was found. Those in favour of numbered grades valued them for the feedback on their knowledge it gave, and those in favour of pass/fail system felt that it encouraged more understanding of the subject matter. Ultimately however, both sides saw learning and assessment in a very stereotypical fashion, where the passively acquired knowledge was assessed by the teacher in a final exam.
see all

Opiskelijoiden arviointi on tärkeä osa nykyistä koulutusmallia, mutta opiskelijoiden mielipidettä arvioinnista ei ole tutkittu paljoa. Tämä tutkimus analysoi Oulun yliopiston opiskelijoille suunnattua kyselyä arvosanoista, niiden muutoksesta ja tutkimuksen kannalta olennaisimpana heidän yleisiä mielipiteitään arvosanoista. Näitä mielipiteitä verrattiin nykyisiin arvioinnin menetelmiin. Vastauksia käsiteltiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin, ja teoreettiseksi taustaksi valittiin kielitaidon Eurooppalainen viitekehys, yleiset ja yliopistojen opetussuunnitelmat, sosiologinen näkökulma arviointiin sekä tutkimuksia arvosanojen vaikutuksista oppilaisiin. 39 opiskelijan vastaukset analysoitiin teoreettista taustaa vasten, ja ero numeeristen arvojen ja hyväksytty/hylätty mallien kannattajien välillä löytyi. Numeeristen arvojen kannattajat arvostivat niiden antamaa palautetta omasta osaamisestaan, kun taas hyväksytty/hylätty mallin kannattajat kokivat mallin kannustavan syvempään ymmärtämiseen. Kuitenkin molemmat puolet esittivät oppimisen ja arvioinnin hyvin stereotyyppisellä tavalla, missä opettaja arvioi oppilaiden passiivisesti omaksuman tiedon lopputentin kautta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Iiro Pyhäjärvi, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.