University of Oulu

Organisaatiokulttuuri ja ketteryys

Saved in:
Author: Käckman, Tarja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 61
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605221851
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Käckman, 2016
Publish Date: 2016-05-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Halonen, Raija
Reviewer: Halonen, Raija
Iisakka, Juha
Description:
Ketteryys ja organisaatiokulttuuri ovat molemmat arvoihin ja periaatteisiin pohjautuvia käsitteitä, joille ei ole olemassa yksiselitteisiä määritelmiä. Ohjelmistokehitys tunnetaan insinöörimäisenä tieteenalana, jossa arvostetaan kovia taitoja ja teknisestä osaamista. Organisaatioiden tavoitellessa ihmiskeskeistä ja ketterää organisaatiokulttuuria ne kohtaavat aivan uudenlaisia haasteita. Organisaatioiden täytyy ennen ketteryyteen siirtymistä tarkasti identifioida ja analysoida tekijät, jotka mahdollistavat ketterän organisaatiokulttuurin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida ketteryyteen vaikuttavia tekijöitä organisaatiokulttuurin näkökulmasta. Tutkimus tehtiin arvojen, periaatteiden ja käytäntöjen kautta ja tutkimuksessa otettiin myös huomioon se, miten ne vaikuttavat työyhteisöön ja ihmisiin. Hakuprosessin tuloksena saatiin 705 artikkelia, joista hyväksymis- ja hylkäyskriteerit huomioon ottaen jäi lopulliseen tutkimukseen 19 artikkelia. Tutkimustulosten vaihtelevuudesta näkyy kuinka eri tavoilla ketteryydestä ajatellaan ja kuinka erilaiset tekijät vaikuttavat kussakin organisaatiossa. Tutkimus tehtiin systemaattisena kirjallisuuskartoituksena, jossa haetaan artikkeleita tarkoin määritellyn hakuprosessin mukaan. Lopulliseen meta-analyysiin otettiin mukaan kaikki vuoden 2001 jälkeen julkaistut artikkelit, jotka täyttivät hakuprosessissa määritellyt hakuehdot ja hyväksymiskriteerit ja joissa käsiteltiin ketteryyttä organisaatiokulttuurin näkökulmasta. Ketteryys on tullut yhdeksi yleisimmistä tavasta työskennellä ohjelmistokehitys organisaatioissa ja se kuulostaa hyvin helpolta tavalta parantaa tehokkuutta. Monet organisaatiot yrittävät muuttua ketteriksi ottamalla pelkästään uusia menetelmiä käyttöön, mutta unohtavat samalla ketteryyden arvomaailman ja periaatteet. Ketteryys on kuitenkin arvomaailmansa puolesta helposti tunnistettavissa pehmeäksi tieteeksi, jossa ihmiset ovat hyvin keskeisessä asemassa. Yritykset kertovat usein käyttävänsä ketteriä prosesseja, vaikka tosiasiassa prosessit eivät voi olla ketteriä, vain ihmiset voivat olla ketteriä. Tutkielman tuloksena selventyi, kuinka erilaisen näkökulman ketteryys tuo ohjelmistokehitykseen ja organisaatiokulttuuriin, ja kuinka paljon haasteita ja välttämätöntä muutosta se tuo mukanaan organisaatiokulttuuriin. Ketteryys vaatii toimiakseen ajattelutapojen ja asenteiden muutosta. Useissa tutkimuksissa keskitytään ketteriin menetelmiin, niiden käytäntöihin ja vaikutukseen organisaatiossa, samalla kun unohdetaan vaikutukset työyhteisöön. Tämä tutkimus antaa katsauksen ketteryyteen vaikuttavista tekijöistä organisaatiokulttuurin näkökulmasta.
see all

Agile and organizational culture are both based on values and principles without clear and unambiguous definitions. Software development are known as engineering science, which values hard and technical skills. While organizations try to adopt people-centric and agile organization culture, they will meet completely new challenges. Before starting adopt agile methods organizations must precisely identify and analyse factors which enable agile organization culture. This study aimed to map and analyse factors which impact on agile adoption from the point of view of organization culture. The study focuses on agile practices, principles and values which should be aligned with the company’s existing ones. As the result of mapping process 705 articles were identified. 19 articles were included for the final study after applying inclusion and exclusion criteria. When analysing the results it is very easy to notice how different ways people think of agile and how different factors affect in each organization. The study was conducted as a systematic mapping study in which articles published after Agile Manifesto (2001) were analysed. All articles which matched search strategy conditions were retrieved from IEEE Xplore, ACM Digital Library and ScienceDirect. Agile has become more and more common way to work in software organizations and it sounds very easy way to improve efficiency. Many organizations try to adopt agile by only starting to use new methods, but it is not possible. Agile is based on values and principles which has to align with organizational culture. However, agile can be easily recognized as a people-centric soft science. Companies may claim be using agile processes even if processes can’t be agile only people can. Results of study made clear how different aspect agility brings to software development and organisation culture and how many challenges and necessary changes it brings with. Agile requires changes for mind-set and attitudes. Many studies focus on agile methods and agility, their practices and impacts on organization. At the same time we forgot its impact on working environment. This study gives an overview of factors having on impact on organization culture that enable successful agile adoption.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tarja Käckman, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.