University of Oulu

Virtuaalisen työtilan malli usean yrityksen kesken tapahtuvassa ohjelmistokehityksessä

Saved in:
Author: Hyvönen, Heikki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605221863
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Hyvönen, 2016
Publish Date: 2016-05-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Halonen, Raija
Reviewer: Halonen, Raija
Siirtola, Antti
Description:
Hajautetut yritysten väliset ohjelmistoprojektit ovat erittäin haastavia, koska samaa projektia työstää yhteistyössä useampia yrityksiä. Kun ohjelmistokehitys hajautetaan useamman yrityksen kesken, hyötyjen lisäksi ohjelmistokehitykseen tulee mukaan myös uusia hajautuksesta johtuvia haasteita, joita tavanomaisessa ohjelmistokehityksessä ei ole. Nämä uudet haasteet johtuvat ajallisesta, maantieteellisistä sekä kulttuurillisista eroista ja liittyvät kommunikointiin, kontrollointiin sekä koordinointiin. Useimmat ongelmat liittyvät maantieteellisestä välimatkasta johtuen nimenomaan kommunikoinnin haastavuuteen, koska kasvokkain käytäviä tapaamisia ei voida pitää. Lisäksi haasteita muodostavat eri toimipisteiden yrityskulttuurilliset erot sekä luottamuksen rakentamisen vaikeus eri toimipisteissä sijaitsevien ohjelmistokehittäjien välille. Hajautetussa ohjelmistokehityksessä kommunikointitapaa tulee muuttaa epävirallisista keskusteluista enemmän muodollisempaan ja kirjoitettuun muotoon. Kommunikoinnista aiheutuvaa lisätyötä on mahdollista vähentää automatisoimalla tiedon saantia mahdollisimman paljon. Hajautetussa ohjelmistokehityksessä tietoa tulisi olla saatavilla useista eri lähteistä. Hajautettua ohjelmistokehitystä voidaan helpottaa nykyaikaisten pilvipalveluiden avulla, koska pilvipalveluita on mahdollista räätälöidä ja skaalata tilanteen ja tarpeen mukaan ja niiden avulla voidaan helpottaa välimatkasta johtuvia haasteita. Pilvipalvelut tulee suunnitella huolellisesti, jotta ne tukevat hajautettua ohjelmistokehitystä, ja jotta niiden tuomat hyödyt saadaan maksimoitua sekä vastaavasti riskit ja haasteet minimoitua. Virtuaalisen työtilan tulee mahdollistaa hiljaisen tiedon vaihtaminen sekä tukea muuttuvan tiedon tarkastelua ja vaihtamista. Useamman työkalun hyödyntäminen samaan tarkoitukseen on tehokkaampaa kuin pelkästään yhden tietyn työkalun käyttäminen. Kommunikointiin hajautetussa ohjelmistokehityksessä voidaan käyttää useita eri työkaluja. Lisäksi tehokkaat työkalut tiedon jakamiseen ja säilömiseen ovat hajautetussa ohjelmistokehityksessä erityisen tärkeitä. Työkalujen avulla eri toimipisteissä sijaitsevat tiimien jäsenten keräämä tieto voidaan jakaa ja säilöä muiden käytettäväksi. Tässä tutkimuksessa toteutettiin virtuaalisen työtilan malli Ponssen tarpeisiin helpottamaan ja tehostamaan hajautettua ohjelmistokehitystä. Tutkimusmenetelmänä tutkimuksessa käytettiin konstruktiivista tutkimusta. Tutkimuksen tuotoksena luotiin dokumentti, jossa mallinnettiin virtuaalinen työtila useamman yrityksen kesken tapahtuvaan hajautettuun ohjelmistokehitykseen. Virtuaaliseen työtilaan mallinnettiin työkaluja, jotka mahdollistavat tehokkaan kommunikoinnin ja tiedon jakamisen sekä työkaluja koordinointia ja yhteistyötä varten. Ponssen tapauksessa virtuaalisen työtilan malliin kuvattiin työkalujen lisäksi prosessi uuden projektitilan luomiseen. Mallin evaluointi tapahtui vertaamalla toteutettua mallia haastattelujen pohjalta luotuun vaatimusmäärittelyyn sekä esittelemällä malli kohdeorganisaatiossa pienelle Ponssen asiantuntijoista koostuvalle ryhmälle, joka antoi mallista oman arvionsa. Virtuaalisen työtilan mallin todettiin vastaavan Ponssen tarpeita ja siitä löydettiin useita hyviä piirteitä, joiden uskottiin tehostavan Ponssella tehtävää hajautettua ohjelmistokehitystä. Lisäksi todettiin, että mallin pohjalta varsinainen virtuaalinen työtila on mahdollista toteuttaa käytännössä. Tutkimuksen tekoaikaan Ponssella ei ollut käytössä virtuaalista työtilaa, joten kehitettyä mallia ja sen hyvyyttä ei voitu verrata jo olemassa olevaan työtilaan. Virtuaalisen työtilan mallin tekniseen toteutukseen ei tässä tutkimuksessa otettu kantaa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heikki Hyvönen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.