University of Oulu

Lapsuusiän autismin ja musiikkiterapian suhteesta

Saved in:
Author: Halm, Satu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605251933
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Halm, 2016
Publish Date: 2016-05-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatin työssäni tarkastelen lapsuusiän autismin ja musiikkiterapian välistä suhdetta. Tavoitteenani on selvittää miten määritellään autismi, mitä on musiikkiterapia sekä minkälaisia vaikutuksia musiikkiterapialla hoito- ja kuntoutuskeinona on autismille. Tarve tutkimukselleni nousee omasta mielenkiinnostani aiheeseen ja kokemuksistani työskentelystä autismin kanssa sekä varhaiskasvatuksen kentällä nouseesta erityispedagogisen tuntemuksen tarpeesta integraation ja inkluusion myötä. Kandidaatin työni on toteutettu systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, joka perustuu käsiteanalyyttiseen menetelmään. Aihetta on lähestytty määrittelemällä ensin lapsuusiän autismi ja musiikkiterapia, jonka jälkeen aiheet on yhdistetty tarkastelemalla autismin ja musiikkiterapian välisiä tutkimuksia 2000-luvulta. Työssä on käytetty käsitettä autismi kuvaamaan lapsuusiän autismia. Työni tulokset osoittivat, että autismi määritellään neurobiologiseksi kehityshäiriöksi, jossa suurimmat vaikeudet ovat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Autismiin ei ole parannuskeinoa ja se on usein periytyvää. Autismi pyritään diagnosoimaan kolmen vuoden iässä käyttäytymisen perusteella. Musiikkiterapiaa käytetään yhtenä autismin hoito- ja kuntoutuskeinona. Se käyttää musiikkia terapian välineenä ja siinä korostuvat vuorovaikutuksellisuus, tavoitteelisuus ja ammatillisuus. Musiikkiterapia tähtää yksilön myönteiseen kehitykseen. Tutkimusten mukaan musiikkiterapialla on positiivisia kehityksellisiä vaikutuksia autististen henkilöiden viestinnälle, vastavuoroisuudelle, ihmissuhdetaidoille sekä emotionaaliselle kehitykselle.
see all

Subjects:
Copyright information: © Satu Halm, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.